Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13542: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, kasse og konsolidert, etter regnskapsomfang (K) 2020 - 2023

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
17.06.2024 08:00
Frie inntekter per innbygger (kr):
kr
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Frie inntekter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
31.12
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 357

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder åtte utvalgte og beskrivende nøkkeltal fra kommunekassa og deres konsoliderte regnskap for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Kassedata og konsoliderte data er hentet fra innrapporterte regnskap fra kommunene. Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet. Dvs. regnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.