Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13474: Overnattingar, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland, sesongjustert (F) 2016M01 - 2023M10

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
Boyd Oyier, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 54
30.11.2023 08:00
Overnattingar. Ujustert:
antall
Overnattingar. Sesongjustert:
antall
Overnattingar. Glatta sesongjustert:
antall
Overnattingar. Ujustert:
Slutten av månaden
Overnattingar. Sesongjustert:
Slutten av månaden
Overnattingar. Glatta sesongjustert:
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 94

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle tidsseriar og tilhøyrande underaggregat blir sesongjustert kvar for seg (direkte sesongjustering). Manglande samsvar mellom underaggregat og totalane på tvers av innkvarteringstypar og fylke er ikkje fjerna. Mars 2020 og påfølgjande månader er behandla som ekstremverdiar i sesongjusteringsrutinen. Dette betyr at glatta sesongjustert og sesongjustert tal følgjer kvarandre frå mars 2020. Med unntak av siste observasjonen, der berekna glatta sesongjusterte tal er ein framskriven verdi. Av omsyn til konfidensialitet kan vi berre publisere tal for campingplassar, hyttegrender og vandrarheim på fylkesnivå tilbake til mai 2019. Dette påverkar også totaltala på fylkesnivå til og med mai 2019.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

21 Svalbard

For Svalbard er det ikkje nok datagrunnlag for sesongjustering av overnattingar på camping, hyttegrender og vandrarheim.