Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13346: Status for elevar 22 år eller yngre, 6 år etter avslutta grunnskole. Etter region, status, kjønn og barnevernstiltak (F) 2018 - 2022

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
21.02.2024 08:00
Elevar:
personer
Elevar (prosent):
prosent
Elevar:
Hausten
Elevar (prosent):
Hausten
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala for 2021 ble oppdatert med endelege tal 16.mars 2023. For å betre statistikkens aktualitet vart det før 16.mars nytta informasjon om sjølvstendig næringsdrivande frå 2020, året før statistikkåret. Dei foreløpige tala inneber noko større usikkerheit i tala. Sjå meir under delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken» her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/tilknytning-til-arbeid-utdanning-og-velferdsordninger Frå 2021 kan barnevernet vidareføre tiltak inntil 25 år, tidlegare var øvre aldersgrense 23 år. I tabellane for Utdanning - barnevern er populasjonen likevel «Elevar 22 år eller yngre». Grunnen er at ei utviding av populasjonen med 23- og 24-åringar vil gje brot i statistikken, samstundes som det er relativt få individ som vert utelatne av å ikkje ta dei med. Statistikkåret 2021 refererer til elevar som avslutta grunnskulen våren 2015 (2021 minus 6). Denne gruppa blir fulgt 6 år etter avslutta grunnskule.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

status

I tabellen reknar ein ut status for den enkelte person sitt forhold til utdanning, arbeidsmarknad og ytingar. Status vert prioritert i følgjande rekkjefølge: Noverande høgare utdanning (universitet- eller høgskole), noverande lågare utdanning (grunnskole, vidaregåande skole eller fagskole), sysselsetting, om ein tek imot helserelaterte ytingar, andre ytingar, død/utvandra og anna. Prioriteringa av status er ulik prioriteringa av arbeidsmarknadsstatus i statistikken 'Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger'.

status

I høgare utdanning: universitet og høgskole. I lågare utdanning: vidaregåande utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning (fagskole). Sysselsett: lønstakarar eller sjølvstendig næringsdrivande (uavhengig av arbeidstid). Tek imot helserelaterte ytingar: arbeidsavklaringspengar, foreløpig/varig uførestønad, nedsett arbeidsevne - på tiltak og sjukepengar frå folketrygda. Tek imot andre ytingar: pensjon, dagpengar, tiltakspengar, introduksjonsstønad, kontantstøtte, nedsett arbeidsevne - ikkje på tiltak, ordinære tiltak, overgangsstønad, sosialhjelp og supplerande stønad. Død/utvandra: ikkje registrert som busett. Anna: Dei som ikkje var registrert på dei føregåande kategoriane.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

år

2021

For 2021-årgangen er det nytta ei anna avgrensing av deltakarar i introduksjonsordninga enn tidlegare. Dette medfører ei auking av deltakarar på introduksjonsordninga. Dei fleste av desse vil få endra kategori frå «Anna» til «Tek imot andre ytingar».