Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13346: Status for elevar 22 år eller yngre, 6 år etter avslutta grunnskole. Etter region, status, kjønn og barnevernstiltak (F) 2018 - 2020

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
05.04.2022 08:00
Elevar:
personer
Elevar (prosent):
prosent
Elevar:
Hausten
Elevar (prosent):
Hausten
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
5. april 2022 vart tabellen oppdatert med endelege tal for 2020. I dei tidlegare publiserte tala vart informasjon om sjølvstendig næringsdrivande frå 2019, året før statistikkåret, nytta for å betre statistikkens aktualitet. Dette omtalast som foreløpige tal og inneber noko større usikkerheit i tala. Sjå meir under «Om statistikken» her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/tilknytning-til-arbeid-utdanning-og-velferdsordninger

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

status

I tabellen reknar ein ut status for den enkelte person sitt forhold til utdanning, arbeidsmarknad og ytingar. Status vert prioritert i følgjande rekkjefølge: Noverande høgare utdanning (universitet- eller høgskole), noverande lågare utdanning (grunnskole, vidaregåande skole eller fagskole), sysselsetting, om ein tek imot helserelaterte ytingar, andre ytingar, død/utvandra og anna. Prioriteringa av status er ulik prioriteringa av arbeidsmarknadsstatus i statistikken 'Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger'.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.