Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13336: Elevar 22 år eller yngre etter region, kjønn, grunnskolepoeng og barnevernstiltak (F) 2018 - 2022

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
21.02.2024 08:00
Elevar:
personer
Elevar (prosent):
prosent
Elevar:
Utgangen av skoleåret
Elevar (prosent):
Utgangen av skoleåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Elevar på utanlandsskolar, steinerskolar og skolar med ukjent organisasjonsnummer er ikkje medtekne. Grunna regjeringas avgjerd om å avlyse eksamen i grunnskolen er grunnskolepoeng i 2020 og 2021 kun basert på standpunktkarakterar, og er difor ikkje samanliknbare med grunnskolepoeng frå andre skoleår. Statistikkåret 2020 refererer til avslutta grunnskole skoleåret 2020/2021, og bustadsfylke og barnevernstiltak ved 2020. Frå 2021 kan barnevernet vidareføre tiltak inntil 25 år, tidlegare var øvre aldersgrense 23 år. I tabellane for Utdanning - barnevern er populasjonen likevel «Elevar 22 år eller yngre». Grunnen er at ei utviding av populasjonen med 23- og 24-åringar vil gje brot i statistikken, samstundes som det er relativt få individ som vert utelatne av å ikkje ta dei med.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.