Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen

12837: Månedslønn og stillingsprosent for lønnstakere, etter arbeidsstyrkestatus. 3 aldersgrupper 2016 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

prioritert arbeidsstyrkestatus


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

prioritert arbeidsstyrkestatus

For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

prioritert arbeidsstyrkestatus

Lønnstakere ellers

Lønnstakere ellers omfatter lønnstakere som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av lønnstakere. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken