Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12837: Månedslønn og stillingsprosent for lønnstakere, etter arbeidsstyrkestatus. 3 aldersgrupper 2016 - 2022

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
11.01.2024 08:00
Antall lønnstakere:
personer
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
prosent
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Antall lønnstakere:
16.11.
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
16.11.
Månedslønn (kr):
16.11.
Avtalt månedslønn (kr):
16.11.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022. Se fotnotene nedenfor for mer informasjon.
Endelige tall
Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022 etter at opplysningene om hvem som var selvstendig næringsdrivende i statistikkåret ble tilgjengelige. I de tidligere publiserte tallene ble informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2021 benyttet for å bedre statistikkens aktualitet, altså året før statistikkåret. Dette betegnes som foreløpige tall og innebar noe større usikkerhet i tallene. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».
Prioritert arbeidsstyrkestatus
I denne statistikken beregnes det én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. For personer som er aktive i flere statuser samtidig, synliggjøres den høyest prioriterte statusen (for sysselsatte de to høyest prioriterte statusene). Denne statusen er basert på en bestemt prioritering som for eksempel gjør at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. Les mer om dette under «Definisjoner» i «Om statistikken».
Økning i antall «Sysselsatte ellers»
Den store økningen fra 2021 til 2022 i antall «Sysselsatte ellers» på nivå 3 av prioritert arbeidsstyrkestatus skyldes en endring i datagrunnlaget for mottakere av sykepenger. Les mer om dette i delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under «Produksjon» i «Om statistikken».

prioritert arbeidsstyrkestatus

Lønnstakere ellers

Lønnstakere ellers omfatter lønnstakere som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av lønnstakere. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.