Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid (K) 2015 - 2023

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
antall
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
antall
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
dager
Sluttbehandlede klager i alt på reguleringsplaner (antall):
antall
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar):
dekar
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
antall
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
31.12
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
31.12
Sluttbehandlede klager i alt på reguleringsplaner (antall):
31.12
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar):
31.12
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall) , Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall) , Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.