Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12625: Innvandringskategori/landbakgrunn for ansatte i staten, etter enhet. Årsgjennomsnitt 2016 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet , Arbeidstilsynet ,

Valgt 0 av totalt 186

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. Statistikken over ansatte i staten dekker de samme enhetene som inngår i statsregnskapet.no. Dermed dekker statistikken departementene, Stortinget, Sametinget, Domstolene i Norge, statsministerens kontor, med underliggende virksomheter. Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap (som Equinor, Telenor, Statskraft, mv.) inngår ikke i populasjonen. Den største forskjellen mellom statistikken over ansatte i staten og andre statistikker som gir tall for statsforvaltningen (definert som alle enheter med sektorkode 6100), er at statsforvaltningen også inkluderer helseforetakene. Videre omfatter tallene alle ordinære og maritime arbeidsforhold, alle jobber (hoved- og biarbeidsforhold), både bosatte og ikke-bosatte og alle uansett alder. Statistikken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende, vernepliktige eller oppdragstakere/frilansere. Tallene er gjennomsnitt av alle månedene i året. Mer informasjon i artikkelen 'Flere jobber i staten' Hvis antall ansatte er en eller to i tabellen blir tallet avrundet til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Hvis antall ansatte settes til 0 blir også antall arbeidsforhold og antall årsverk avrundet til 0. Hvis antall ansatte avrundes til 3 settes antall arbeidsforhold til 3 hvis dette tallet er mindre enn 3, mens antall årsverk ikke endres. Alle enheter med færre enn 50 ansatte er gruppert som «Annet», f.eks. «Annet ASD», Annet FIN», etc. Innvandrere fordeles ikke etter landbakgrunn hvis det er færre enn 10 innvandrere totalt i enheten. Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen. Tallene for 2019 ble rettet 26. mars 2020 pga. en feil i tallene for desember 2019. Feilen ga kun små utslag.