Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

12598: Indikatorer for økonomisk utsatthet blant ulike lavinntektsgrupper (prosent) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 33 Valgte

Søk

populasjon

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning med renteutgifter større enn 15 prosent av samlet inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning med samlet gjeld 3 ganger større enn samlet inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning (prosent):
prosent
Referansetid
Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning med renteutgifter større enn 15 prosent av samlet inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning med samlet gjeld 3 ganger større enn samlet inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For antall personer i alt og andel personer med lavinntekt i de ulike gruppene, se tabell 12599.
gruppe
Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse
Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)
Aleneboende under 35 år
Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år
Uføretrygdede
Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønn. Før 2015 het denne gruppen uførepensjonister, der uførepensjon fra folketrygden ble skattlagt som pensjon.
Aleneboende minstepensjonister
Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.
Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Langtidsledige
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.
Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere
Før 2010 vises tall for personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker var langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottok rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak.
Sosialhjelpsmottakere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året
Langtidsmottakere av sosialhjelp
Personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av årets 12 månder.
Langtidsmottakere av sosialhjelp
I 2016 ble en del langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo registrert med for kort stønadstid, som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årene før og etter.
Innvandrere fra EU/EØS, etc.
Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc
Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc
Etter en revisjon i 2015 ble det flere personer i denne gruppen, da særlig personer over 65 år.
Innvandrere fra Afrika, Asia, etc.
Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc
Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.
statistikkvariabel
Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent)
Yrkesinntekt inkluderer her sykepenger og foreldrepenger fra NAV.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent)
Kommunal bostøtte er ikke inkludert.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent)
Kommunal bostøtte er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken