Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12598: Indikatorer for økonomisk utsatthet blant ulike lavinntektsgrupper (prosent) 2008 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
30.01.2024 08:00
Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning med renteutgifter større enn 15 prosent av samlet inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning med samlet gjeld 3 ganger større enn samlet inntekt (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning (prosent):
prosent
Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning med renteutgifter større enn 15 prosent av samlet inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning med samlet gjeld 3 ganger større enn samlet inntekt (prosent):
31.12.
Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 18 år og eldre , Personer 18-24 år ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For antall personer i alt og andel personer med lavinntekt i de ulike gruppene, se tabell 12599. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. 07.02.2023: Tabellen er rettet for 2021. Gjelder gruppene minstepensjonister, minstepensjonister med alderspensjon og uføretrygdede med minsteytelse.

gruppe

Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse

Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

Uføretrygdede

Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønn. Før 2015 het denne gruppen uførepensjonister, der uførepensjon fra folketrygden ble skattlagt som pensjon.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere

Før 2010 vises tall for personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker var langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottok rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak.

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Langtidsmottakere av sosialhjelp

Personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av årets 12 månder.

Langtidsmottakere av sosialhjelp

I 2016 ble en del langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo registrert med for kort stønadstid, som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årene før og etter.

Innvandrere fra EU/EØS, etc.

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Etter en revisjon i 2015 ble det flere personer i denne gruppen, da særlig personer over 65 år.

Innvandrere fra Afrika, Asia, etc.

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Under gjeldsordning

Personer i husholdninger der hovedinntektstaker er underlagt offentlig gjeldsordning (frivillig eller tvungen) ved utgangen av året.

statistikkvariabel

Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt (prosent)

Yrkesinntekt inkluderer her sykepenger og foreldrepenger fra NAV.

Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte (prosent)

Kommunal bostøtte er ikke inkludert.

Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte og sosialhjelp (prosent)

Kommunal bostøtte er ikke inkludert.