Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 510 Skolelokaler og internatbygninger , 515 Fellesutgifter og støttefunksjoner for videregående opplæring , 520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør ,

Valgt 0 av totalt 32

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Regnskapsdataene omfatter data fra fylkeskommunen inkludert regnskap fra fylkeskommunale foretak, interfylkeskommunale selskaper og – samarbeider. Dette gir det mest dekkende bildet av ressursbruken uavhengig av hvordan tjenesten er organisert i den enkelte fylkeskommunen. Mens dette tidligere ble beskrevet som «konserndata» omtales det nå som «fylkeskommuner».

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter (1000 kr)

Begrepet 'Økonomisk belastning' er endret til 'Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter'.

Brukere, vektet (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig utdanningsprogram til å bli et studieforberedende utdanningsprogram. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig utdanningsprogram, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende utdanningsprogram. For funksjon 561, 562 og 590 er antall brukere det samme som antall brukere for funksjon FGF7d Utdanning i skole. Høsten 2020 ble det innført ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk og Service og samferdsel ble splittet opp, og erstattet av fire nye utdanningsprogrammer. De som begynte høsten 2019 eller tidligere, følger gammel ordning. Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi, og Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.

Utgifter per bruker (kr)

Utgifter per bruker for funksjonene 561, 562 og 590 er utgifter delt på antall brukere under funksjon FGF7d Utdanning i skole.