Fylkeskommuneregnskap

12361: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder finansielle grunnlagstall for kommunen. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapportert bevilgnings- og balanseregnskap på kostraskjema 0C og 0D for fylkeskommunene og skjema 0K og 0L for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskaps- og balansedata fra IKS er fordelt på eierfylkeskommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. RETTINGER ETTER PUBLISERINGEN 15.03.2019: Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle fylkeskommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (regiongrupper, fylker og landet med og uten Oslo). Feilen omfatter disse variablene: KG14 Akkumulert regnskapsmessig resultat KG15 Akkumulert resultat investeringsregnskapet KG28 Arbeidskapital ex. premieavvik 56 Disposisjonsfond (K) KG21 Fri egenkapital drift 41 Ihendehaverobligasjonslån 42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår KG25 Langsiktig gjeld KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser KG18 Likviditet som ikke er lånefinansiert KG31 Netto lånegjeld KG40 Netto renteeksponering 40 Pensjonsforpliktelse 5900 Regnskapsmessig merforbruk (K) KG39 Renteeksponert gjeld 43 Sertifikatlån Rettedato: 20.03.2019 Balansedata for Oslo fylkeskommune er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilen i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene. Feilen omfatter de samme variablene som også ble rettet 20.03.2019 Rettedato 03.04.2019
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken