12333: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2020
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Andel av brutto investeringsutgifter (prosent):
prosent
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Andel av brutto investeringsutgifter (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Oppretting etter publiseringen 16. mars 2020 – publisert 30. mars 2020: Bevilgningsregnskapet fra et kommunalt foretak ble ikke tatt med i publiseringen 16. mars pga. en programmeringsfeil. Konserndata for eierkommunen 0626 Lier er rettet for 2019 i alle tabeller.

Bevilgningsregnskapet fra et interkommunalt selskap er slettet pga. store feil. Konserndata for eierkommunene 1102 Sandnes, 1103 Stavanger, 1119 Hå, 1120 Klepp, 1121 Time, 1122 Gjesdal, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1130 Strand, 1133 Hjelmeland, 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy og 1144 Kvitsøy er rettet for 2019.

Tabellen gir en oversikt over inntektskildene i investeringsregnskapet. Tallene vises som andeler (prosent av totale brutto investeringsutgifter) og som absolutte tall i 1000 kr.

Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'kommunekonsern'. Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap fra kommuner og kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Beløp (1000 kr)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Brukerveiledning for statistikkbanken