Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
antall
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
kr
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
31.12
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
31.12
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) , Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalte nøkkeltal for den kommunale barnevernstenesta som viser prioritering, dekningsgrad og produktivitet. Korrigering: For Oslo var utgiftstala til funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet feil for 2021 og 2022. For 2021 var utgiftene på art 270 Andre tenester 17,9 mill. kr. for låge. For 2022 var utgiftene på art 270 Andre teenester 40,6 mill. kr. for høge. Feila påverka alle rekneskapsomgrep som omfattar art 270. Korrigerte tal er publisert 15. mars 2024 Aldersgruppene er frå statistikkår 2021 endra pga. at øvre aldersgrense for vidareføring av tiltak frå barnevernet er auka frå inntil 23 år til inntil 25 år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.