Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12279: Nøkkeltal utgifter barnevern (K) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikatorer der utgiftstal vert sett i samanheng med tal for aktiviteten i barnevernstenesta, og talet på innbyggarar. Korrigering: For Oslo var utgiftstala til funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet feil for 2021 og 2022. For 2021 var utgiftene på art 270 Andre tenester 17,9 mill. kr. for låge. For 2022 var utgiftene på art 270 Andre teenester 40,6 mill. kr. for høge. Feila påverka alle rekneskapsomgrep som omfattar art 270. Korrigerte tal er publisert 15. mars 2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.