Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12221: Sosiale tjenester i NAV (K) 2015 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
17.06.2024 08:00
Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk):
årsverk
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall):
antall
Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk):
årsverk
Kommunale årsverk i NAV-kontoret på statlige ansvarsområder (årsverk):
årsverk
Statlige årsverk i NAV-kontoret på kommunale ansvarsområder (årsverk):
årsverk
Har kommunen eget ungdomsteam/-koordinator? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
antall
Livsoppholdsytelser til flyktninger etter kommunalt reglement (ja/nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (kr):
kr
Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk):
31.12
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall):
31.12
Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk):
31.12
Kommunale årsverk i NAV-kontoret på statlige ansvarsområder (årsverk):
31.12
Statlige årsverk i NAV-kontoret på kommunale ansvarsområder (årsverk):
31.12
Har kommunen eget ungdomsteam/-koordinator? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
31.12
Livsoppholdsytelser til flyktninger etter kommunalt reglement (ja/nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk) , Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall) , Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000