Økonomisk sosialhjelp

12203: Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
antall
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold 2015-2019 For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)
For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Brukerveiledning for statistikkbanken