Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

12049: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, etter art og funksjon (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder tall for forvaltnings- drift og vedlikeholdekostnader på utvalgte fylkeskommunale og fylkeskommunale formålsforetak sine formålsbygg. Samt utgiftene fordelt på antall kvadratmeter av bygningene som fylkeskommunen og foretakene eier.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Beløp (1000 kr)

Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.