Den norske kirke

Til toppen

12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) , Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for Den norske kirke Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)

Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)

I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er 'prikket' fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.

Døpte i prosent av antall fødte (prosent)

Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere 'dåpshandlinger i soknet' benyttet.

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)

Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)

Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.