Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) 2015 - 2022

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
31.12
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
31.12
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
31.12
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
31.12
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
1.1
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) , Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for Den norske kirke. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)

Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)

I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er 'prikket' fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune. Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Døpte i prosent av antall fødte (prosent)

Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere 'dåpshandlinger i soknet' benyttet.

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)

Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)

Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2015

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2016

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2017

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2018

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2019

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2020

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2021

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022