Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) 2015 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
31.12
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
31.12
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
31.12
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
31.12
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
1.1
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) , Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for Den norske kirke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)

Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)

I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er 'prikket' fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune. Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Døpte i prosent av antall fødte (prosent)

Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere 'dåpshandlinger i soknet' benyttet.

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)

Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)

Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)

Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2015

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2016

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2017

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2018

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2019

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2020

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) , år: 2021

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022