Kommunehelsetenesta

Til toppen

12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall fastlegeavtaler (antall) , Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall) , Fastlegelister uten lege (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inneholder opplysninger om fastlegelister, antall pasienter og antall fastlegekonsultasjoner. Opplysningene om fastlegelister er hentet fra Helsedirektoratets fastlegeregister og opplysningene om fastlegekonsultasjoner er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). I 2019-materialet fra KUHR (fastlegekonsultasjoner) har i størrelsesorden 2-3 prosent av regningene for konsultasjoner et kommunenummer som gjaldt fra 1.1.2020. For 204 kommuner som ikke har inngått i en sammenslåing, er kommunenummer skiftet ut. For 41 kommuner som er sammenslått fra 107 kommuner fra 2019, er konsultasjoner med nytt kommunenummer tilordnet den største av de sammenslåtte kommunene. Dette gjelder for tallene for fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.