Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.03.2024 08:00
Antall fastlegeavtaler (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall):
antall
Fastlegelister uten lege (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
antall
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
prosent
Antall åpne fastlegelister (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
antall
Antall kvinnelige leger (antall):
antall
Andel kvinnelige leger (prosent):
prosent
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
antall
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
antall
Reservekapasitet fastlege (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
antall
Antall fastlegeavtaler totalt, inkludert lister uten fast lege (antall):
antall
Antall fastlegeavtaler (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall):
31.12
Fastlegelister uten lege (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
31.12
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
31.12
Antall åpne fastlegelister (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
31.12
Antall kvinnelige leger (antall):
31.12
Andel kvinnelige leger (prosent):
31.12
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
31.12
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
31.12
Reservekapasitet fastlege (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
31.12
Antall fastlegeavtaler totalt, inkludert lister uten fast lege (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall fastlegeavtaler (antall) , Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall) , Fastlegelister uten lege (antall) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Det er brudd i tidsserien for KOSTRA-gruppene mellom 2019 og 2020 når det gjelder inndelingen etter folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter. Se kodelister for KOSTRA-gruppene i 2019 og 2020.
Inneholder opplysninger om fastlegelister, antall pasienter og antall fastlegekonsultasjoner. Opplysningene om fastlegelister er hentet fra Helsedirektoratets fastlegeregister og opplysningene om fastlegekonsultasjoner er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). I 2019-materialet fra KUHR (fastlegekonsultasjoner) har i størrelsesorden 2-3 prosent av regningene for konsultasjoner et kommunenummer som gjaldt fra 1.1.2020. For 204 kommuner som ikke har inngått i en sammenslåing, er kommunenummer skiftet ut. For 41 kommuner som er sammenslått fra 107 kommuner fra 2019, er konsultasjoner med nytt kommunenummer tilordnet den største av de sammenslåtte kommunene. Dette gjelder for tallene for fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.