Kommunehelsetenesta

Til toppen
12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Antall fastlegeavtaler (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall):
antall
Fastlegelister uten lege (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
antall
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
prosent
Antall åpne fastlegelister (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
antall
Antall kvinnelige leger (antall):
antall
Andel kvinnelige leger (prosent):
prosent
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
antall
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
antall
Reservekapasitet fastlege (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
antall
Referansetid
Antall fastlegeavtaler (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall):
31.12
Fastlegelister uten lege (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
31.12
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
31.12
Antall åpne fastlegelister (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
31.12
Antall kvinnelige leger (antall):
31.12
Andel kvinnelige leger (prosent):
31.12
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
31.12
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
31.12
Reservekapasitet fastlege (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder opplysninger om fastlegelister, antall pasienter og antall fastlegekonsultasjoner. Opplysningene om fastlegelister er hentet fra Helsedirektoratets fastlegeregister og opplysningene om fastlegekonsultasjoner er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). I 2019-materialet fra KUHR (fastlegekonsultasjoner) har i størrelsesorden 2-3 prosent av regningene for konsultasjoner et kommunenummer som gjaldt fra 1.1.2020. For 204 kommuner som ikke har inngått i en sammenslåing, er kommunenummer skiftet ut. For 41 kommuner som er sammenslått fra 107 kommuner fra 2019, er konsultasjoner med nytt kommunenummer tilordnet den største av de sammenslåtte kommunene. Dette gjelder for tallene for fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken