Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2023

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
17.06.2024 08:00
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk (årsverk):
16.11
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
16.11
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omsorgstjenestene i alt , Psykiatrisk sykepleier , Geriatrisk sykepleier ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA fra og med 2020. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i Kostragrupper-2020.

Avtalte årsverk:
Omfatter avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i en gitt referanseuke i november. De sysselsatte fordels etter autorisasjon/utdanning.

Tall for 2015-2020 ble oppdatert med ny beregningsmetode i mars 2022. Dette gir kun små utslag for helse- og omsorgstallene.
Eldre tall finnes i tabell 09934 og tabell 10134.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.