Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11845: Veier, parkering, belysning, holdeplasser (K) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km):
km
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km):
km
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
km
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
antall
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
antall
Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall):
antall
Europa-/riksvei (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Kommunevei (km):
km
Privat vei (km):
km
Kommunale veier og gater med belysning (km):
km
Dekkelagt kommunal vei siste år (km):
km
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
km
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
antall
Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall):
antall
Ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år (km):
km
Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km):
km
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
antall
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
antall
Personer (antall):
antall
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til (km):
km
Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km):
31.12
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
31.12
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
31.12
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
31.12
Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall):
31.12
Europa-/riksvei (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Kommunevei (km):
31.12
Privat vei (km):
31.12
Kommunale veier og gater med belysning (km):
31.12
Dekkelagt kommunal vei siste år (km):
31.12
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
31.12
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
31.12
Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall):
31.12
Ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km):
31.12
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
31.12
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
31.12
Personer (antall):
31.12
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til (km):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km) , Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent) , Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet og Nordland-Nordlánnda for 2021. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022. Agder, Vestland og Rogaland har lav måleandel og større usikkerhet for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent)

Enkelte kommuner har inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner.

Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall)

Enkelte kommuner har ikke oversikt over det totale antallet utstedte parkeringstillatelser, og kan i stedet ha oppgitt antall tillatelser utstedt det enkelte år.

Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egene sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt er regnet som 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei er ikke med. 

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall)

Enkelte kommuner har ikke oversikt over det totale antallet utstedte parkeringstillatelser, og kan i stedet ha oppgitt antall tillatelser utstedt det enkelte år.

Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall)

Omfatter ikke nye holdeplasser, da det er forutsatt at nye anlegg utformes med universell utforming. En holdeplass defineres som et stoppested. For at en holdeplass skal defineres å være universelt utformet, må kravene til stoppunkt/holdeplass i Statens vegvesen håndbok V123 være oppfylt.

Europa-/riksvei (km)

Oppdatert data 2022 24.03

Fylkesvei (km)

Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Kommunevei (km)

Omfatter ikke kommunale gang-/ sykkelveger eller kommunale park- / gravlunds- / institusjons- veger og plasser.  Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Privat vei (km)

Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Dekkelagt kommunal vei siste år (km)

Omfatter kun hele strekninger og ikke punktvis dekkelegging/lapping.

Kommunal vei og gate med fast dekke (km)

Enkelte kommuner har inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet.

Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall)

Omfatter også strekninger der ansvaret for vedlikehold mv. kan være satt bort til velforeringer eller andre.

Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall)

Omfatter også strekninger der ansvaret for vedlikehold mv. kan være satt bort til velforeringer eller andre.

Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km)

Med oppgradering menes at den eksisterende veien får en standardheving

Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall)

Omfatter også offentlig regulerte biloppstillingsplasser (både oppmerkede og ikke-oppmerkede) ved barnehager, skoler, kirker, idrettsanlegg, institusjoner og lignende. Biloppstillingsplasser anlagt for privat næring/arbeidsplasser, og som ikke er offentlig regulerte er ikke med.