Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11845: Veier, parkering, belysning, holdeplasser (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km):
km
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km):
km
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
km
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
antall
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
antall
Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall):
antall
Europa-/riksvei (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Kommunevei (km):
km
Privat vei (km):
km
Kommunale veier og gater med belysning (km):
km
Dekkelagt kommunal vei siste år (km):
km
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
km
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
antall
Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall):
antall
Ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år (km):
km
Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km):
km
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
antall
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
antall
Personer (antall):
antall
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til (km):
km
Referansetid
Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km):
31.12
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
31.12
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
31.12
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
31.12
Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall):
31.12
Europa-/riksvei (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Kommunevei (km):
31.12
Privat vei (km):
31.12
Kommunale veier og gater med belysning (km):
31.12
Dekkelagt kommunal vei siste år (km):
31.12
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
31.12
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
31.12
Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall):
31.12
Ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km):
31.12
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
31.12
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
31.12
Personer (antall):
31.12
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11845 Veier, parkering, belysning, holdeplasser K
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. (km)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent)
Enkelte kommuner har inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner.
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere (antall)
Enkelte kommuner har ikke oversikt over det totale antallet utstedte parkeringstillatelser, og kan i stedet ha oppgitt antall tillatelser utstedt det enkelte år.
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egene sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt er regnet som 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei er ikke med. 
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall)
Enkelte kommuner har ikke oversikt over det totale antallet utstedte parkeringstillatelser, og kan i stedet ha oppgitt antall tillatelser utstedt det enkelte år.
Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år (antall)
Omfatter ikke nye holdeplasser, da det er forutsatt at nye anlegg utformes med universell utforming. En holdeplass defineres som et stoppested. For at en holdeplass skal defineres å være universelt utformet, må kravene til stoppunkt/holdeplass i Statens vegvesen håndbok V123 være oppfylt.
Kommunevei (km)
Omfatter ikke kommunale gang-/ sykkelveger eller kommunale park- / gravlunds- / institusjons- veger og plasser. 
Dekkelagt kommunal vei siste år (km)
Omfatter kun hele strekninger og ikke punktvis dekkelegging/lapping.
Kommunal vei og gate med fast dekke (km)
Enkelte kommuner har inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet.
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall)
Omfatter også strekninger der ansvaret for vedlikehold mv. kan være satt bort til velforeringer eller andre.
Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for (antall)
Omfatter også strekninger der ansvaret for vedlikehold mv. kan være satt bort til velforeringer eller andre.
Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år (km)
Med oppgradering menes at den eksisterende veien får en standardheving
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall)
Omfatter også offentlig regulerte biloppstillingsplasser (både oppmerkede og ikke-oppmerkede) ved barnehager, skoler, kirker, idrettsanlegg, institusjoner og lignende. Biloppstillingsplasser anlagt for privat næring/arbeidsplasser, og som ikke er offentlig regulerte er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken