Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11816: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (K) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
kr
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
km
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) , Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) , Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for samferdsel Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)

Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)

Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)

Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.