Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11816: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
kr
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
km
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Referansetid
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
31.12
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11816 Utvalgte nøkkeltall for samferdsel K KostraKommunefak0018
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)
Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)
Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)
Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)
Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Brukerveiledning for statistikkbanken