11600: Barn 0-22 år med plasseringstiltak per 31.12., etter type plassering og hjelpe- eller omsorgstiltak (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

omsorgs-/hjelpetiltak

Totalt 3 Valgte

Søk

plasseringstiltak

Totalt 6 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember:
barn
Referansetid
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Frå 2015 er følgjande tiltakskodar inkludert i dei ulike kategoriane: Plasseringstiltak er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.99, 8.2. Barnevernsinstitusjonar er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99. Fosterheim er tiltakskodane 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.99. Beredskapsheim er tiltakskode 2.5. Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) er tiltakskode 8.2.
Definisjon av omsorgstiltak: Dersom lovheimel registrert på eit tiltak er enten §§ 4-8.2, 4-8.3 eller startar med § 4-12, eller paragraf er §§ 4-8., 4-8.0, 4-8.1 og jamfør paragraf startar med § 4-12 er det eit omsorgstiltak.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken