Til toppen

11600: Barn 0-22 år med plasseringstiltak per 31.12., etter type plassering og hjelpe- eller omsorgstiltak (F) 2015 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

omsorgs-/hjelpetiltak


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-17 år , 0-22 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Frå 2015 er følgjande tiltakskodar inkludert i dei ulike kategoriane: Plasseringstiltak er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.99, 8.2. Barnevernsinstitusjonar er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99. Fosterheim er tiltakskodane 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.99. Beredskapsheim er tiltakskode 2.5. Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) er tiltakskode 8.2.
Definisjon av omsorgstiltak: Dersom lovheimel registrert på eit tiltak er enten §§ 4-8.2, 4-8.3 eller startar med § 4-12, eller paragraf er §§ 4-8., 4-8.0, 4-8.1 og jamfør paragraf startar med § 4-12 er det eit omsorgstiltak.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken