Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11600: Barn 0-24 år med plasseringstiltak per 31.12., etter type plassering og hjelpe- eller omsorgstiltak (F) 2015 - 2021

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.07.2022 08:00
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember:
barn
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 0-17 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2021 er ny tiltakskode 2.6 Mellombels heim i familie og nære nettverk inkludert som plasseringstiltak, og som eigen tiltakskategori. Frå 2015 er følgjande tiltakskodar inkludert i dei ulike kategoriane: Plasseringstiltak er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.99, 8.2. Barnevernsinstitusjonar er tiltakskodane 1.1, 1.2, 1.99. Fosterheim er tiltakskodane 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.99. Beredskapsheim er tiltakskode 2.5. Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap) er tiltakskode 8.2. Definisjon av omsorgstiltak: Dersom lovheimel registrert på eit tiltak er enten §§ 4-8.2, 4-8.3 eller startar med § 4-12, eller paragraf er §§ 4-8., 4-8.0, 4-8.1 og jamfør paragraf startar med § 4-12 er det eit omsorgstiltak. Frå 2021 kan barnevernet vidareføre tiltak inntil 25 år, tidlegare var øvre aldersgrense 23 år.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.