Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 - 2023

Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
05.02.2024 08:00
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Alder (år):
år
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
timer
Månedslønn (kr):
November
Avtalt månedslønn (kr):
November
Uregelmessige tillegg (kr):
01.01-30.11
Bonus (kr):
01.01-30.11
Overtidsgodtgjørelse (kr):
November
Alder (år):
November
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
November
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier. For 2015-tallene er referansemåneden september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne arbeidstid annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Man kan likevel sammenligne 2015 og 2016, men endringer må tolkes med forsiktighet. Mer informasjon om lønnsstatistikken finnes under Om statistikken . Utdanningsdataene i denne tabellen, tabell 11420, gjelder for fjoråret (referansetidspunkt er 1.10). Dvs. for 2020 benyttes utdanningsdata for 2019, for 2019 benyttes utdanningsdata for 2018, osv. Grunnen til at fjorårets utdanningsdata benyttes er at utdanningsdata for gjeldende år ikke er ferdigstilt når lønnsstatistikken for dette året publiseres i februar. Dette er forskjellig fra tabell «12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning», der utdanningsdata for det valgte året benyttes. Dvs. at for 2020-tallene brukes utdanningsdata for 2020, for 2019-tallene brukes utdanningsdata for 2019, osv. I tabell 12407 brukes imidlertid også utdanningsinformasjon for fjoråret når lønnsstatistikken for dette året publiseres i februar, men denne tabellen oppdateres med ny utdanningsdata rundt medio august.