Plan- og byggesaksbehandling

10520: J1. Konsern del 3. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2009 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 189 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
Dager
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
Dager
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
Søknader
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
Søknader
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
Antall
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
Søknader
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
Antall
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
Antall
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
Antall
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Korr brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh (f 304), konsern:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Korr brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, eierseksjoneringer (f. 305), konsern:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1000 Kroner
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
Dager
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
Dager
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
Dager
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
Antall
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
Antall
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
Antall
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
Antall
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
?
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
Antall
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
Antall
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
Antall
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
Antall
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
Antall
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
Antall
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
Antall
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
Antall
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
Antall
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
Antall
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
Antall
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
Antall
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
Antall
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
Antall
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
Antall
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
Antall
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
Antall
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
Antall
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
Antall
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
Antall
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
Antall
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
Antall
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
Antall
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
Antall
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
Antall
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
Antall
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
Antall
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
Antall
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
Antall
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
Antall
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
Antall
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
Antall
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
Antall
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
Antall
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Antall
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Antall
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Antall
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Antall
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Antall
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
Antall
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
Antall
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Antall
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Antall
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
Antall
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
Antall
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
Antall
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
Antall
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
Antall
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Antall
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Antall
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Antall
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Antall
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Antall
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
Antall
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
Antall
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Antall
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Antall
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Antall
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Antall
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
Antall
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
?
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
Antall
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Antall
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
Antall
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
Antall
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
Antall
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
Antall
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
Antall
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
Antall
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Antall
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Antall
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Antall
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
Antall
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
Antall
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
Antall
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
Antall
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
Antall
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Antall
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Antall
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
Antall
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Antall
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
Antall
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
Antall
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
Antall
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Antall
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Antall
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
Antall
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
Antall
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
Antall
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Antall
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Antall
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Antall
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Antall
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Antall
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Antall
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
Antall
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
Antall
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Antall
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Antall
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
Antall
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
Antall
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
Antall
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
Antall
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
Antall
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Antall
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Antall
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Antall
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Antall
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Antall
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
Antall
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
Antall
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Antall
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Antall
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Antall
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Antall
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
Antall
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
Antall
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
Antall
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Antall
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
Antall
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
Antall
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
Antall
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
Antall
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
Antall
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Antall
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Antall
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Antall
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
Antall
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
Antall
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
Antall
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
Antall
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
Antall
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Antall
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Antall
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
Antall
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Antall
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
Antall
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
Antall
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
Antall
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Antall
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Antall
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
Antall
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
Antall
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
Antall
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Antall
Referansetid
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
1.1.
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
1.1.
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
1.1.
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
1.1.
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
1.1.
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
1.1.
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
1.1.
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
1.1.
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Korr brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh (f 304), konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Korr brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, eierseksjoneringer (f. 305), konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
1.1.
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
1.1.
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
1.1.
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
1.1.
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
1.1.
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
1.1.
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
1.1.
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
1.1.
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
1.1.
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
1.1.
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
1.1.
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
1.1.
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
1.1.
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
1.1.
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
1.1.
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
1.1.
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
1.1.
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
1.1.
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
1.1.
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
1.1.
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
1.1.
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
1.1.
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
1.1.
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
1.1.
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
1.1.
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
1.1.
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
1.1.
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
1.1.
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
1.1.
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
1.1.
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
1.1.
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
1.1.
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
1.1.
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
1.1.
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
1.1.
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
1.1.
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
1.1.
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
1.1.
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
1.1.
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
1.1.
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
1.1.
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
1.1.
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
1.1.
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
1.1.
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
1.1.
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
1.1.
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
1.1.
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
1.1.
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
1.1.
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
1.1.
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken