Municipal management of planning and building applications

10520: J1. Cons. accounts - del 3 - Land use planning, cultural heritage, nature and local environment, basic data (M) (closed series) 2009 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 189 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 8 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistics Norway
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Unit
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
Dager
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
Dager
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
Søknader
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
Søknader
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
Number
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
Søknader
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
Number
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
Number
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
Number
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Korr brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Brutto investeringsutg til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh (f 304), konsern:
NOK 1000
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
NOK 1000
Brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Korr brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Brutto investeringsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Brutto driftsinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, eierseksjoneringer (f. 305), konsern:
NOK 1000
Totale gebyrinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
NOK 1000
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
Dager
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
Dager
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
Dager
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
Number
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
Number
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
Number
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
Number
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
?
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
Number
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
Number
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
Number
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
Number
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
Number
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
Number
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
Number
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
Number
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
Number
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
Number
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
Number
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
Number
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
Number
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
Number
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
Number
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
Number
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
Number
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
Number
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
Number
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
Number
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
Number
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
Number
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
Number
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
Number
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
Number
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
Number
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
Number
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
Number
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
Number
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
Number
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
Number
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
Number
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
Number
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
Number
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Number
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Number
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Number
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Number
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Number
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
Number
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
Number
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Number
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Number
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
Number
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
Number
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
Number
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
Number
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
Number
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Number
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Number
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Number
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Number
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Number
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
Number
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
Number
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Number
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Number
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Number
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Number
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
Number
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
?
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
Number
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Number
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
Number
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
Number
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
Number
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
Number
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
Number
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
Number
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Number
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Number
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Number
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
Number
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
Number
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
Number
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
Number
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
Number
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Number
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Number
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
Number
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Number
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
Number
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
Number
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
Number
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Number
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Number
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
Number
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
Number
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
Number
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Number
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Number
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Number
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Number
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Number
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Number
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
Number
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
Number
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Number
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Number
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
Number
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
Number
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
Number
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
Number
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
Number
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Number
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Number
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Number
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Number
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Number
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
Number
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
Number
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Number
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Number
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Number
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Number
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
Number
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
Number
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
Number
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Number
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
Number
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
Number
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
Number
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
Number
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
Number
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Number
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Number
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Number
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
Number
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
Number
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
Number
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
Number
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
Number
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Number
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Number
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
Number
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Number
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
Number
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
Number
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
Number
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Number
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Number
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
Number
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
Number
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
Number
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Number
Reference time
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
1.1.
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
1.1.
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
1.1.
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
1.1.
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
1.1.
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
1.1.
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
1.1.
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
1.1.
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Korr brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh (f 304), konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Korr brutto driftsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, eierseksjoneringer (f. 305), konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter til eierseksjoneringer (funksjon 305), konsern:
1.1.
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
1.1.
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
1.1.
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
1.1.
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
1.1.
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
1.1.
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
1.1.
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
1.1.
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
1.1.
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
1.1.
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
1.1.
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
1.1.
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
1.1.
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
1.1.
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
1.1.
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
1.1.
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
1.1.
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
1.1.
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
1.1.
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
1.1.
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
1.1.
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
1.1.
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
1.1.
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
1.1.
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
1.1.
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
1.1.
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
1.1.
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
1.1.
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
1.1.
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
1.1.
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
1.1.
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
1.1.
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
1.1.
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
1.1.
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
1.1.
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
1.1.
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
1.1.
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
1.1.
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
1.1.
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
1.1.
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
1.1.
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
1.1.
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
1.1.
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
1.1.
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
1.1.
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
1.1.
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
1.1.
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
1.1.
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
1.1.
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
1.1.
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
1.1.
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

User manual for StatBank