Sysselsetting, registerbasert

09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter (avslutta serie) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

departement/enhet

Totalt 499 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Antall arbeidsforhold:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Referansetid
Antall arbeidsforhold:
4. kvartal
Avtalte årsverk:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor.
Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt skiftet Kommunal- og regionaldepartementet navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljøverndepartementet til Klima- og miljødepartementet og Arbeidsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet. Samtidig ble det opprettet et nærings- og fiskeridepartement.
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
statistikkvariabel
Antall arbeidsforhold
Inkluderer både hovedarbeidsforhold og bijobber.
Avtalte årsverk
Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber.
år
2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken