Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter (avslutta serie) 2011 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
departement/enhet
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

departement/enhet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet med underliggende enheter , ¬ Arbeids- og sosialdepartementet ,

Valgt 0 av totalt 499

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor.
Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt skiftet Kommunal- og regionaldepartementet navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljøverndepartementet til Klima- og miljødepartementet og Arbeidsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet. Samtidig ble det opprettet et nærings- og fiskeridepartement.
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
statistikkvariabel
Antall arbeidsforhold
Inkluderer både hovedarbeidsforhold og bijobber.
Avtalte årsverk
Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber.
år
2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken