Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09557: Grenseverdier for inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Persentiler(F) 2004 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. P10 , P20 , P30 ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

persentil

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.