Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12

Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
24.05.2016 10:00
Talet på emisjonar:
antal
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
mill. kr
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
mill. kr
Talet på emisjonar:
Slutten av månaden
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011M09 , 2011M10 , 2011M11 ,

Valgt 1 av totalt 52

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorar , Bankar , Andre finansielle føretak ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet. Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om tal og pålydande verdier på emisjonar i Noreg og utlandet i september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 06558, 06560, 03658 og 03744.