Kommuneregnskap

Til toppen

08846: Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern , Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern , Andel kjøp av tjenester fra private , i alt, konsern ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 170..190) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. 'Eiendomsdrift' vises som eget tjenesteområdet i tillegg til at funksjonene for lokaler og boliger inngår i de tjenesteområdene de naturlig hører hjemme. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'. I tillegg er nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, kommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, kommunen i alt) definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.