To the Top

08846: Consolidated accounts - Purchase of services - key figures (M) (closed series) 2003 - 2016

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Percentage cleaning, laundry and caretaking services, in total, consolidated accounts , Percentage other services included in the production of municipal services, in total, consolidated accounts , Percentage purchase of external services from others (private), in total, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 60

year

Mandatory *

Selected 1 of total 8


Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 170..190) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. 'Eiendomsdrift' vises som eget tjenesteområdet i tillegg til at funksjonene for lokaler og boliger inngår i de tjenesteområdene de naturlig hører hjemme. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'. I tillegg er nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, kommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, kommunen i alt) definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank