Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08420: Sysselsatte, etter kjønn, heltid/deltid og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
27.06.2024 08:00
Sysselsatte:
1 000 personer
Sysselsatte:
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 73

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fram til og med 2020 ble heltid/deltid beregnet på bakgrunn av avtalt/vanlig arbeidstid og eventuelt på bakgrunn av den samlede arbeidstiden i opp til to jobber. I 2021 var det en omlegging av AKU (se Om statistikken ). Fra og med 2021 blir heltid/deltid beregnet på bakgrunn av vanlig arbeidstid, og (for dem med flere jobber) kun på bakgrunn av den vanlige arbeidstiden i hovedjobben. Både før og etter omleggingen i 2021 blir arbeidstid under 32 timer regnet som deltid, 37 timer eller mer som heltid, og 32-36 timer som enten deltid eller heltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Fra og med 2021 blir også varierende vanlig arbeidstid klassifisert som enten heltid eller deltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Endringstall mellom 2020 og 2021 bør tolkes med forsiktighet på grunn av disse forholdene. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021, se Om statistikken for mer informasjon om endringene som ble foretatt. Som følge av omleggingen ble antallet personer 15-74 år i ny AKU redusert med 26 700. Omleggingen i 2021 medførte videre brudd i antallet sysselsatte beregnet til 21 900 og brudd i antallet arbeidsledige beregnet til 5 400 (begge estimater, sistnevnte ikke signifikant). Antallet personer utenfor arbeidssyrken ble dermed redusert med 54 000 (residualbestemt). I 2021 opphørte også bruken av indirekte intervju, altså at medlemmer i husholdningen kunne svare på vegne av andre husholdningsmedlemmer (i praksis ofte de yngste). Denne endringen ser ut til å ha gitt brudd i enkelte variabler mellom 2020 og 2021 for de yngste aldersgruppene. Tidsseriebruddet i 2021 inneholder også en teknisk definisjonsendring av 'personer som verken er sysselsatt eller under utdanning'. Fram til og med 2020 ble de som sa at deres hovedsakelige virksomhet var student eller elev ekskludert fra NEET, mens fra og med 2021 kontrolleres dette elementet bare ut ifra variabelen som sier om man har vært student eller elev de siste fire ukene før intervjuet. Heltid/deltid blir beregnet på bakgrunn av det respondenten oppgir som sin vanlige arbeidstid. Under 32 timer regnet som deltid, 37 timer eller mer som heltid, og 32-36 timer som enten heltid eller deltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Ved varierende vanlig arbeidstid er det også respondenten selv som klassifiserer arbeidet som heltid eller deltid. For personer med flere jobber er det kun den vanlige arbeidstiden i hovedjobben som inngår. Det er en kodeendring fra og med 2020 for utdanningsnivå fordi fagskoler fra og med da klassifiseres som «Høyere yrkesfaglig utdanning» etter den nye Fagskoleloven. Dette betyr at det er en liten økning (ca. 2 p.p.) i antall personer 25-34 år med høyere utdanning mellom 2019 og 2020 som skyldes dette. På grunn av omleggingen av AKU i 2021 (se Om statistikken for mer informasjon), er tallene for utdanningsnivå mellom 2020 og 2021 ikke sammenlignbare. Utdanningsnivået er lavere fra 2021. Dette henger sammen med mer bruk av registerinformasjon (og dermed mindre bruk av selvrapportering) fra og med 2021.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.