Offentlige foretak, regnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07865: Regnskapsstatistikk. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskapet (mill. kr) 2007 - 2021

Francis Kwamena Acquah, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 662
12.12.2022 08:00
Anleggsmidler:
mill. kr
Imatrielle eiendeler:
mill. kr
Bygg og anlegg:
mill. kr
Anlegg under utførelse:
mill. kr
Boliger, tomter og andre grunnareal:
mill. kr
Personbiler, maskiner og inventar mv:
mill. kr
Andre driftsmidler:
mill. kr
Investering i datter- og konsernselskap:
mill. kr
Investering i tilknyttede selskaper:
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV:
mill. kr
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner:
mill. kr
Andre fordringer:
mill. kr
Omløpsmidler:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
mill. kr
Konsernfordringer:
mill. kr
Øvrige fordringer:
mill. kr
Investeringer:
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter:
mill. kr
Eiendeler:
mill. kr
Egenkapital:
mill. kr
Aksjekapital:
mill. kr
Overkursfond:
mill. kr
Innskutt annen egenkapital:
mill. kr
Fond for vurderingsforskjeller:
mill. kr
Annen egenkapital:
mill. kr
Udekket tap:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Avsetninger for forpliktelser:
mill. kr
Obligasjonslån:
mill. kr
Kredittinstitusjoner (langsiktig):
mill. kr
Konserngjeld (langsiktig):
mill. kr
Ansvarlig lånekapital:
mill. kr
Annen langsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kredittinstitusjoner (kortsiktig):
mill. kr
Leverandørgjeld:
mill. kr
Offentlige avgifter og betalbar skatt:
mill. kr
Avsatt utbytte:
mill. kr
Konserngjeld (kortsiktig):
mill. kr
Annen kortsiktig gjeld:
mill. kr
Egenkapital og gjeld:
mill. kr
Anleggsmidler:
31.12
Imatrielle eiendeler:
31.12
Bygg og anlegg:
31.12
Anlegg under utførelse:
31.12
Boliger, tomter og andre grunnareal:
31.12
Personbiler, maskiner og inventar mv:
31.12
Andre driftsmidler:
31.12
Investering i datter- og konsernselskap:
31.12
Investering i tilknyttede selskaper:
31.12
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV:
31.12
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner:
31.12
Andre fordringer:
31.12
Omløpsmidler:
31.12
Varelager:
31.12
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
31.12
Konsernfordringer:
31.12
Øvrige fordringer:
31.12
Investeringer:
31.12
Bankinnskudd og kontanter:
31.12
Eiendeler:
31.12
Egenkapital:
31.12
Aksjekapital:
31.12
Overkursfond:
31.12
Innskutt annen egenkapital:
31.12
Fond for vurderingsforskjeller:
31.12
Annen egenkapital:
31.12
Udekket tap:
31.12
Langsiktig gjeld:
31.12
Avsetninger for forpliktelser:
31.12
Obligasjonslån:
31.12
Kredittinstitusjoner (langsiktig):
31.12
Konserngjeld (langsiktig):
31.12
Ansvarlig lånekapital:
31.12
Annen langsiktig gjeld:
31.12
Kortsiktig gjeld:
31.12
Kredittinstitusjoner (kortsiktig):
31.12
Leverandørgjeld:
31.12
Offentlige avgifter og betalbar skatt:
31.12
Avsatt utbytte:
31.12
Konserngjeld (kortsiktig):
31.12
Annen kortsiktig gjeld:
31.12
Egenkapital og gjeld:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmidler , Imatrielle eiendeler , Bygg og anlegg ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Resultat- og balanseregnskapet for kommunalt eide foretak inkl. ikke kommunale særbedrifter.