Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07794: G1. Konsern - Sosialtjenesten - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2018 08:00
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 20-66 år:
?
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, art, konsern:
?
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, art, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, art, konsern:
?
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, art, konsern:
?
Lønnsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1000 Kroner
Lønn, art, konsern:
?
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
Antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Samlet antall stønadsmåneder:
Måneder
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
Personer
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
Årsverk
Lønnsutgifter funksjon 242:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 243:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 276:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 273:
1000 Kroner
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
Årsverk
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
Årsverk
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
Årsverk
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
Antall
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
Antall
Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk rådgivning i forbindelse med utbetaling:
Antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere:
Antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kommunen:
Antall
Ungdomsteam/-koordinator:
Ja/nei
Stønadssats per måned for enslige:
Kroner
Stønadssats per måned for ektepar/samboere:
Kroner
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap:
Kroner
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år:
Kroner
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år:
Kroner
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år:
Kroner
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som egen enhet for sosialkontoret (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som del av felles servicetorg (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
Mat/drikke inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Klær/sko inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innbo og utstyr inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Telefon-/avisabonnement/TV-lisens inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Egenandel, lege/medisiner inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Konserverende tannpleie inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husleie/boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Ytes økonomisk sosialhjelp etter veiledende stønadssatser (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Når ble vedtaket om gjeldende satser gjort?:
Årstall
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Totale kostnader til krisesenter:
Kroner
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
Ja/nei
Krisesenter internkontroll:
Ja/nei
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
Ja/nei
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
Ja/nei
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
Personer
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
Personer
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
Personer
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Personer
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Personer
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
Personer
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
Ja/nei
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
Personer
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 20-66 år:
1.1.
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, art, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, art, konsern:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, art, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, art, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1.1.
Lønn, art, konsern:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Samlet antall stønadsmåneder:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
1.1.
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 242:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 243:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 276:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 273:
1.1.
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
1.1.
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
1.1.
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
1.1.
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk rådgivning i forbindelse med utbetaling:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kommunen:
1.1.
Ungdomsteam/-koordinator:
1.1.
Stønadssats per måned for enslige:
1.1.
Stønadssats per måned for ektepar/samboere:
1.1.
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap:
1.1.
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år:
1.1.
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år:
1.1.
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år:
1.1.
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som egen enhet for sosialkontoret (1=ja, 0= nei):
1.1.
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som del av felles servicetorg (1=ja, 0= nei):
1.1.
Mat/drikke inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Klær/sko inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innbo og utstyr inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Telefon-/avisabonnement/TV-lisens inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Egenandel, lege/medisiner inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Konserverende tannpleie inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husleie/boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Ytes økonomisk sosialhjelp etter veiledende stønadssatser (1=ja, 0=nei):
1.1.
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag (1=ja, 0=nei):
1.1.
Når ble vedtaket om gjeldende satser gjort?:
1.1.
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Totale kostnader til krisesenter:
1.1.
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
1.1.
Krisesenter internkontroll:
1.1.
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
1.1.
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
1.1.
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
1.1.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
1.1.
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
1.1.
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
1.1.
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
1.1.
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
1.1.
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
1.1.
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , Antall 20-66 år , MVA-refusjon drift, sosialtjenesten, konsern ,

Valgt 1 av totalt 126

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000