Arbeidskraftkostnader

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07685: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2007) 2008 - 2022

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
22.01.2024 08:00
Antall årsverk med i undersøkelsen:
årsverk
Betalte timer:
timer
Faktisk arbeidede timer:
timer
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
kr
Direkte personalkostnader (kr):
kr
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
kr
Indirekte personalkostnader (kr):
kr
Naturalytelser (kr):
kr
Andre arbeidskraftkostnader (kr):
kr
Sosiale kostnader (kr):
kr
Opplæringskostnader (kr):
kr
Arbeidsgiveravgift (kr):
kr
Antall årsverk med i undersøkelsen:
31.12.
Betalte timer:
31.12.
Faktisk arbeidede timer:
31.12.
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
31.12.
Direkte personalkostnader (kr):
31.12.
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
31.12.
Indirekte personalkostnader (kr):
31.12.
Naturalytelser (kr):
31.12.
Andre arbeidskraftkostnader (kr):
31.12.
Sosiale kostnader (kr):
31.12.
Opplæringskostnader (kr):
31.12.
Arbeidsgiveravgift (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk med i undersøkelsen , Betalte timer , Faktisk arbeidede timer ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2012 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering (SN2007) Kostnader for ferie og bevegelige helligdager er ikke inkludert i 'lønn for ikke-arbeidet tid' før 2012. Fra 2012 er sum indirekte kostnader lavere enn delkostnadene på grunn av at refusjoner for utbetalte sykepenger er trukket fra totalsummen. Årsverk, timeverk og kostnader for 2020 og 2021 var betydelig påvirket av koronasituasjonen. Koronasituasjonen førte til betydelige endringer i strukturelle forhold som følge av permitteringer, nedstenginger, rammebetingelser med videre, og utløste ulike støtteordninger fra myndighetene. Effektene av dette var av ulik art for hvert enkelt næringshovedområde. Tallene for 2020 og 2021 må tolkes i lys av dette. Indirekte kostnader i næring Q-Helse og sosialtjenester ble rettet ved publisering av år 2021 den 2. desember 2022. Foreløpige tall for 2021.