Landbrukseiendommer

Til toppen
06520: Landbrukseiendommer, med bebyggelse og bosetting (K) 2006 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
prosent
Landbrukseiendommer med boligbygning:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
prosent
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
personer
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
prosent
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
31.12.
Bebygde landbrukseiendommer:
31.12.
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
31.12.
Landbrukseiendommer med boligbygning:
31.12.
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
31.12.
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
31.12.
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
31.12.
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommmer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring og oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret. Dette har ført til at endringer fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer fra ett år til det neste i noen kommuner.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken