Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

06426: C. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590) , Mva-refusjon investering, videregående opplæring , Mva-refusjon drift, videregående opplæring ,

Valgt 1 av totalt 120

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2006 nytt faktaark s.f.a. Kunnskapsløftet. Tabeller for perioden 1999 - 2005 i Statistikkbanken. Det er fra og med regnskapsåret 2004 innført en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Denne ordningen påvirker regnskapsbegreper som omfatter driftsutgifter og driftsinntekter, og kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004. For området videregående opplæring har ordningen effekt for to serier av mellomregninger og økonomiske nøkkeltall, fra og med regnskapsåret 2004: For netto driftsutgifter gjelder at art 728 (Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet) ikke er trukket fra i 'Netto driftsutgifter'. For korrigerte brutto driftsutgifter innebærer ordningen at art 429 (Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon) er inkludert i 'Korrigerte brutto driftsutgifter' samtidig som det korrigeres for art 729 (Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet). MVA-kompensasjonsordningen fører til en reduksjon i nivået på 'Korrigert brutto driftsutgifter' i forhold til 2003, alt annet likt. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.