Upper secondary education

To the Top

06426: C1. Upper secondary education - financial figures - basic data (C) (closed series) 1999 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gross investment expenditures, upper secondary school , VAT compensation investments, upper secondary education , VAT compensation operations, upper secondary education ,

Selected 1 of total 120

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Fra 2006 nytt faktaark s.f.a. Kunnskapsløftet. Tabeller for perioden 1999 - 2005 i Statistikkbanken. Det er fra og med regnskapsåret 2004 innført en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Denne ordningen påvirker regnskapsbegreper som omfatter driftsutgifter og driftsinntekter, og kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004. For området videregående opplæring har ordningen effekt for to serier av mellomregninger og økonomiske nøkkeltall, fra og med regnskapsåret 2004: For netto driftsutgifter gjelder at art 728 (Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet) ikke er trukket fra i 'Netto driftsutgifter'. For korrigerte brutto driftsutgifter innebærer ordningen at art 429 (Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon) er inkludert i 'Korrigerte brutto driftsutgifter' samtidig som det korrigeres for art 729 (Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet). MVA-kompensasjonsordningen fører til en reduksjon i nivået på 'Korrigert brutto driftsutgifter' i forhold til 2003, alt annet likt. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).