Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05279: Disponering av avløpsslam (F) 2002 - 2022

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
13.10.2023 08:00
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
tonn tørrstoff
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Disponert i alt , Jordbruksareal , Grøntareal ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kategoriene 'levert behandlingsanlegg' og 'massetap som biogass' er ikke inkludert kolonnen for 'Disponert i alt'. Føstnevnte skyldes faren for dobbelttelling, og sistnevnte har med at biogass holdes utenfor definisjonen av disponerte mengder.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

slamdisponering

Kategorien 'deponi' ble tatt ut av skjema for rapportering 2003 grunnet forbud mot deponering.