04952: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - komm (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 55 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
ags@ssb.no

Måleenhet
Salg av driftsmidler og fast eiendom:
1000 Kroner
Andre salgsinntekter:
1000 Kroner
Overføringer med krav til motytelse:
1000 Kroner
Kompensasjon for merverdiavgift:
1000 Kroner
Statlige overføringer:
1000 Kroner
Andre overføringer:
1000 Kroner
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
SUM INNTEKTER (A):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Sosiale utgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Overføringer:
1000 Kroner
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1000 Kroner
Fordelte utgifter:
1000 Kroner
SUM UTGIFTER (B):
1000 Kroner
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1000 Kroner
Avdrag på lån:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
Kjøp av aksjer og andeler:
1000 Kroner
Dekning av tidligere års udekket:
1000 Kroner
Avsatt til ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Avsatt til bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Avsatt til likviditetsreserven:
1000 Kroner
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (D):
1000 Kroner
FINANSIERINGSBEHOV(E=B+D-A+C):
1000 Kroner
Bruk av lån:
1000 Kroner
Mottatte avdrag på utlån:
1000 Kroner
Salg av aksjer og andeler:
1000 Kroner
Bruk av tidligere års udisponert:
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet:
1000 Kroner
Bruk av disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne driftsfond:
1000 Kroner
Bruk av ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bruk av likviditetsreserve:
1000 Kroner
SUM FINANSIERING (F):
1000 Kroner
UDEKKET/UDISPONERT (G=E-F):
1000 Kroner
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
?
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
?
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne KF/FKF:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens overføringer til egne KF/FKF:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens overføring til egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av IKS kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF overføringer til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av IKS overføringer til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
?
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Referansetid
Salg av driftsmidler og fast eiendom:
1.1.
Andre salgsinntekter:
1.1.
Overføringer med krav til motytelse:
1.1.
Kompensasjon for merverdiavgift:
1.1.
Statlige overføringer:
1.1.
Andre overføringer:
1.1.
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1.1.
SUM INNTEKTER (A):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Sosiale utgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Overføringer:
1.1.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1.1.
Fordelte utgifter:
1.1.
SUM UTGIFTER (B):
1.1.
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1.1.
Avdrag på lån:
1.1.
Utlån:
1.1.
Kjøp av aksjer og andeler:
1.1.
Dekning av tidligere års udekket:
1.1.
Avsatt til ubundne investeringsfond:
1.1.
Avsatt til bundne investeringsfond:
1.1.
Avsatt til likviditetsreserven:
1.1.
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (D):
1.1.
FINANSIERINGSBEHOV(E=B+D-A+C):
1.1.
Bruk av lån:
1.1.
Mottatte avdrag på utlån:
1.1.
Salg av aksjer og andeler:
1.1.
Bruk av tidligere års udisponert:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet:
1.1.
Bruk av disposisjonsfond:
1.1.
Bruk av bundne driftsfond:
1.1.
Bruk av ubundne investeringsfond:
1.1.
Bruk av bundne investeringsfond:
1.1.
Bruk av likviditetsreserve:
1.1.
SUM FINANSIERING (F):
1.1.
UDEKKET/UDISPONERT (G=E-F):
1.1.
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne KF/FKF:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens overføringer til egne KF/FKF:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens overføring til egne IKS:
1.1.
Eliminering av KF/FKF kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av IKS kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF overføringer til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av IKS overføringer til egen (fylkes)kommune:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0A for kommunene og skjema 0I for særbedriftene. Med særbedrift menes enheter organisert etter Kommuneloven §§ 11 og 27, samt kapittel 11 og IKS organisert etter lov om IKS. I 'konsern' skal overføringer og kjøp mellom kommune og særbedrift nettes ut slik at 'konsernregnskapet' ikke blåses opp. Indikatorene for eliminering av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for inntekter og utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er riktig ført, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken