Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04906: G. Sosialtjenesten - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
Prosent
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
Prosent
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
Prosent
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
Kroner
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
1000 Kroner
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Prosent
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Prosent
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
1.1.
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
1.1.
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
1.1.
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
1.1.
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger , Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år ,

Valgt 1 av totalt 39

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2017 er mottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2016 og 2017 er enkelte av Oslos tall ikke fullt ut sammenlignbare med hverandre og med tidligere år. De økonomiske indikatoren for sosialtjenesten består av regnskapsfunksjonene: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med russproblemer og 281 Stønad til livsopphold. Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi rapporteres også under sosialtjenesten, men holdes utenfor i utarbeidelsen av nøkkeltall for sosialtjenesten. Det er utarbeidet egne nøkkeltall for sosialtjenesten hvor funksjon 273 er inkludert. Gjennomsnittene for fylker og regioner viser antall sosialhjelpstilfeller og ikke mottakere som for den enkelte kommune. Det vil si at en og samme mottaker kan gå igjen i flere kommuner dersom vedkommende har fått økonomisk sosialhjelp i flere kommuner i løpet av året. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.