Økonomisk sosialhjelp

04675: G. Sosialtjeneste, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
informasjon@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 20-66 år:
?
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
Antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Samlet antall stønadsmåneder:
Måneder
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
Personer
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
Årsverk
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
Antall
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
Antall
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
Årsverk
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
Personer
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
Personer
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
Personer
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
Personer
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1.1.
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Samlet antall stønadsmåneder:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
1.1.
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
1.1.
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
1.1.
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
1.1.
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
1.1.
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken