Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04668: L. Samferdsel - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 113 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Mva-refusjon drift, samferdsel:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, buss:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, fylkesveiferger:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, båtruter:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, transport for funksjonshemmede:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, T-bane og trikk/bybane:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. 1000 kr for fylkesveier:
1000 Kroner
Reiser, transport for funksjonshemmede. Antall:
Antall
Rutekilometer, buss. Antall:
Kilometer
Utseilt distanse i km, fylkesveiferger:
Kilometer
Utseilt distanse i km, båtruter:
Kilometer
Rutekilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere:
Antall
Passasjerkilometer, buss:
Kilometer
Passasjerkilometer, fylkesveiferger:
Kilometer
Passasjerkilometer, båtruter:
Kilometer
Passasjerkilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Skyssberettigede elever, kollektivtransport i alt. Antall:
Antall
Setekilometer, buss:
Kilometer
Setekilometer, båtruter:
Kilometer
Setekilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Bto. dr.utg. til lukkede skolebarntransporter/tilleggsskyss i 1000 kr, i alt:
1000 Kroner
Fylkesvei i alt. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
Kilometer
Europa-/riksveier, antall kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med hastighet = 50 km/t. Kilometer:
Kilometer
Kommunal vei, antall kilometer:
Kilometer
Private veier, antall kilometer i fylket:
Kilometer
Antall km fylkesvei med fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000:
Kilometer
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
Meter
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), buss:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), båtruter:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), T-bane og trikk/bybane:
?
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, buss:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, båtruter:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, buss:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, båtruter:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole:
Antall
Antall skyssberettigede elever i grunnskolen:
Antall
Antall skyssberettigede elever i videreg. skole:
Antall
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i grunnskolen:
?
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i videreg. skole:
Antall
Antall reiser i alt, buss:
Antall
Antall reiser i alt, båtruter:
Antall
Antall reiser i alt, fylkesveiferger:
Antall
Antall reiser i alt, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Alle reiser:
Antall
Antall elever transportert i lukket skoletransport:
Antall
Alle elever i grunnskolen, fylke:
Antall
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall skolereiser i grunnskole:
Antall
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, fylkesveier:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. for fylkesveier:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. for fylkesveier:
1000 Kroner
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
Meter
Fylkesvei med 4 felt:
Kilometer
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
Meter
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
Kilometer
Antall tunneler på fylkesveier:
Antall
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
Kilometer
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
Antall
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Antall
Antall vegbruer på fylkesvei:
Antall
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
Antall
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Antall
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
Antall
Antall fylkesveifergesamband:
Antall
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
Antall
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
Antall
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
Kilometer
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
Antall
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
Kilometer
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
Antall
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
?
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Fylkesvei uten fast dekke:
Kilometer
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
Kilometer
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
1000 Kroner
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
Kilometer
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
1000 Kroner
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Mva-refusjon drift, samferdsel:
1.1.
Mva-refusjon investering, samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, buss:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, fylkesveiferger:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, båtruter:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, transport for funksjonshemmede:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Bto. dr.utg. 1000 kr for fylkesveier:
1.1.
Reiser, transport for funksjonshemmede. Antall:
1.1.
Rutekilometer, buss. Antall:
1.1.
Utseilt distanse i km, fylkesveiferger:
1.1.
Utseilt distanse i km, båtruter:
1.1.
Rutekilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere:
1.1.
Passasjerkilometer, buss:
1.1.
Passasjerkilometer, fylkesveiferger:
1.1.
Passasjerkilometer, båtruter:
1.1.
Passasjerkilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Skyssberettigede elever, kollektivtransport i alt. Antall:
1.1.
Setekilometer, buss:
1.1.
Setekilometer, båtruter:
1.1.
Setekilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Bto. dr.utg. til lukkede skolebarntransporter/tilleggsskyss i 1000 kr, i alt:
1.1.
Fylkesvei i alt. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
1.1.
Europa-/riksveier, antall kilometer:
1.1.
Fylkesvei med hastighet = 50 km/t. Kilometer:
1.1.
Kommunal vei, antall kilometer:
1.1.
Private veier, antall kilometer i fylket:
1.1.
Antall km fylkesvei med fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000:
1.1.
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), buss:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), båtruter:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, buss:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, båtruter:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, buss:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, båtruter:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i grunnskolen:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i videreg. skole:
1.1.
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i grunnskolen:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i videreg. skole:
1.1.
Antall reiser i alt, buss:
1.1.
Antall reiser i alt, båtruter:
1.1.
Antall reiser i alt, fylkesveiferger:
1.1.
Antall reiser i alt, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Alle reiser:
1.1.
Antall elever transportert i lukket skoletransport:
1.1.
Alle elever i grunnskolen, fylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskole:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, fylkesveier:
1.1.
Nto. dr.utg. for fylkesveier:
1.1.
Bto. inv.utg. for fylkesveier:
1.1.
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
1.1.
Fylkesvei med 4 felt:
1.1.
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
1.1.
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Antall vegbruer på fylkesvei:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
1.1.
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
1.1.
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
1.1.
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
1.1.
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
1.1.
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
1.1.
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Fylkesvei uten fast dekke:
1.1.
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken