Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
04668: L. Samferdsel - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Mva-refusjon drift, samferdsel:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, buss:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, fylkesveiferger:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, båtruter:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, transport for funksjonshemmede:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, T-bane og trikk/bybane:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. 1000 kr for fylkesveier:
1000 Kroner
Reiser, transport for funksjonshemmede. Antall:
Antall
Rutekilometer, buss. Antall:
Kilometer
Utseilt distanse i km, fylkesveiferger:
Kilometer
Utseilt distanse i km, båtruter:
Kilometer
Rutekilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere:
Antall
Passasjerkilometer, buss:
Kilometer
Passasjerkilometer, fylkesveiferger:
Kilometer
Passasjerkilometer, båtruter:
Kilometer
Passasjerkilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Skyssberettigede elever, kollektivtransport i alt. Antall:
Antall
Setekilometer, buss:
Kilometer
Setekilometer, båtruter:
Kilometer
Setekilometer, T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Bto. dr.utg. til lukkede skolebarntransporter/tilleggsskyss i 1000 kr, i alt:
1000 Kroner
Fylkesvei i alt. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
Kilometer
Europa-/riksveier, antall kilometer:
Kilometer
Fylkesvei med hastighet = 50 km/t. Kilometer:
Kilometer
Kommunal vei, antall kilometer:
Kilometer
Private veier, antall kilometer i fylket:
Kilometer
Antall km fylkesvei med fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000:
Kilometer
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
Meter
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), buss:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), båtruter:
Antall
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), T-bane og trikk/bybane:
?
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, buss:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, båtruter:
Antall
Antall skolereiser i grunnskolen, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, buss:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, fylkesveiferger:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, båtruter:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Antall skolereiser i videreg. skole:
Antall
Antall skyssberettigede elever i grunnskolen:
Antall
Antall skyssberettigede elever i videreg. skole:
Antall
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i grunnskolen:
?
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i videreg. skole:
Antall
Antall reiser i alt, buss:
Antall
Antall reiser i alt, båtruter:
Antall
Antall reiser i alt, fylkesveiferger:
Antall
Antall reiser i alt, T-bane og trikk/bybane:
Antall
Alle reiser:
Antall
Antall elever transportert i lukket skoletransport:
Antall
Alle elever i grunnskolen, fylke:
Antall
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
Antall
Antall skolereiser i grunnskole:
Antall
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, fylkesveier:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. for fylkesveier:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. for fylkesveier:
1000 Kroner
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
Meter
Fylkesvei med 4 felt:
Kilometer
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
Meter
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
Kilometer
Antall tunneler på fylkesveier:
Antall
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
Kilometer
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
Antall
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Antall
Antall vegbruer på fylkesvei:
Antall
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
Antall
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Antall
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
Antall
Antall fylkesveifergesamband:
Antall
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
Antall
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
Antall
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
Antall
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
Kilometer
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
Antall
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
Kilometer
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
Kilometer
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
Antall
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
Antall
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
?
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1000 Kroner
Fylkesvei uten fast dekke:
Kilometer
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
Kilometer
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
1000 Kroner
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
Kilometer
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
1000 Kroner
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Mva-refusjon drift, samferdsel:
1.1.
Mva-refusjon investering, samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, buss:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, fylkesveiferger:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, båtruter:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, transport for funksjonshemmede:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Bto. dr.utg. 1000 kr for fylkesveier:
1.1.
Reiser, transport for funksjonshemmede. Antall:
1.1.
Rutekilometer, buss. Antall:
1.1.
Utseilt distanse i km, fylkesveiferger:
1.1.
Utseilt distanse i km, båtruter:
1.1.
Rutekilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere:
1.1.
Passasjerkilometer, buss:
1.1.
Passasjerkilometer, fylkesveiferger:
1.1.
Passasjerkilometer, båtruter:
1.1.
Passasjerkilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Skyssberettigede elever, kollektivtransport i alt. Antall:
1.1.
Setekilometer, buss:
1.1.
Setekilometer, båtruter:
1.1.
Setekilometer, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Bto. dr.utg. til lukkede skolebarntransporter/tilleggsskyss i 1000 kr, i alt:
1.1.
Fylkesvei i alt. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
1.1.
Europa-/riksveier, antall kilometer:
1.1.
Fylkesvei med hastighet = 50 km/t. Kilometer:
1.1.
Kommunal vei, antall kilometer:
1.1.
Private veier, antall kilometer i fylket:
1.1.
Antall km fylkesvei med fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000:
1.1.
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), buss:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), båtruter:
1.1.
Antall skolereiser (grunnskole og videreg.), T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, buss:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, båtruter:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskolen, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, buss:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, fylkesveiferger:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, båtruter:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i grunnskolen:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i videreg. skole:
1.1.
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i grunnskolen:
1.1.
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall elever med lukkede skolebarntransporter i videreg. skole:
1.1.
Antall reiser i alt, buss:
1.1.
Antall reiser i alt, båtruter:
1.1.
Antall reiser i alt, fylkesveiferger:
1.1.
Antall reiser i alt, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Alle reiser:
1.1.
Antall elever transportert i lukket skoletransport:
1.1.
Alle elever i grunnskolen, fylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskole:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1 000 kr, fylkesveier:
1.1.
Nto. dr.utg. for fylkesveier:
1.1.
Bto. inv.utg. for fylkesveier:
1.1.
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
1.1.
Fylkesvei med 4 felt:
1.1.
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
1.1.
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Antall vegbruer på fylkesvei:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
1.1.
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
1.1.
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
1.1.
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
1.1.
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
1.1.
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
1.1.
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Fylkesvei uten fast dekke:
1.1.
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 113 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken