Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2024

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
Karstein Sørlien, Statistisk sentralbyrå
+47 47 70 16 35
25.02.2024 08:00
Personer:
antall
Personer:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2011 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 14 463

Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-5 år , 6-15 år , 16-19 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. For 2001 og 2011 er tallene fra Folke- og boligtellingen per november 2001 og 2011. Fra 2013 og seinere er tallene per 1. januar hvert av årene.

region

Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

alder

I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved telingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.

region

15350106 Gjerde - Lid

Tallene for 2022 ble rettet 14.10.2022 for grunnkretsene 15350106, 15350107, 15350308, og 15350309.

15350107 Vik

Tallene for 2022 ble rettet 14.10.2022 for grunnkretsene 15350106, 15350107, 15350308, og 15350309.

15350308 Våge

Tallene for 2022 ble rettet 14.10.2022 for grunnkretsene 15350106, 15350107, 15350308, og 15350309.

15350309 Hjelvik

Tallene for 2022 ble rettet 14.10.2022 for grunnkretsene 15350106, 15350107, 15350308, og 15350309.

år

2011

For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.