04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region (Stor verdimengde)

Totalt 28 732 Valgte

Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk søk eller knappen Velg verdier fra gruppe.
kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
For 2001 og 2011 er tallene fra Folke- og boligtellingen per november 2001 og 2011. Fra 2013 og seinere er tallene per 1. januar hvert av årene.
region
Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved telingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.
år
2011
For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.

Brukerveiledning for statistikkbanken