338561
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/aldpensj/aar
338561
statistikk
2018-04-17T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
aldpensj, Alderspensjonister, Alderspensjon, pensjon, alderstrygd, trygdTrygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Alderspensjonister

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

848 977

bosatte alderspensjonister i 2016

Alderspensjonister, etter kjønn og alder
2016
AlderspensjonisterAlderspensjonister i prosent av befolkningen
MennKvinnerMennKvinner
62 år10 5133 92735,513,3
63 år13 1885 22345,517,9
64 år13 9975 46349,019,2
65 år13 8775 71450,921,3
66 år14 0005 84851,021,4
67 år25 33724 85393,091,2
68 år26 81026 94597,898,6
69 år27 00027 77798,799,1
70-74 år112 604118 50399,699,6
75 år eller eldre150 919216 47999,599,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå

Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå
2016
AlderspensjonisterAlderspensjonister i prosent av befolkningen
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Utdanningsnivå i alt91 75065 57826 17232,446,218,5
Grunnskole13 39110 0693 32224,839,511,7
Videregående skole53 76339 09814 66537,753,821,0
Universitets- og høgskoleutdanning24 39416 2528 14229,538,919,9
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning202159435,48,62,3

Tabell 2 
Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn

Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn
2016
AlderspensjonisterAlderspensjonister i prosent av befolkningen
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Innvandrere i alt2 2801 70157910,915,55,8
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand1 5051 08442115,119,69,5
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS7756171587,111,42,9
Befolkningen ellers89 46963 87525 59434,148,819,5
Befolkning i alt91 75065 57826 17232,446,218,5

Tabell 3 
Nye alderspensjonister, etter kjønn og alder

Nye alderspensjonister, etter kjønn og alder
2016
Nye alderspensjonisterNye alderspensjonister i prosent av befolkningen
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
62 år eller eldre60 82130 43630 3855,86,25,4
62 år14 44010 5133 92724,535,513,3
63 år4 6002 9861 6147,910,35,5
64 år2 1111 2138983,74,23,2
65 år2 0881 0461 0423,93,83,9
66 år1 3546726822,52,52,5
67 år31 57011 90919 66157,943,772,1
68 år3 4031 4131 9906,25,27,3
69 år eller eldre1 2556845710,20,20,2

Tabell 4 
Alderspensjonister, etter kjønn, alder og arbeidsintensitet

Alderspensjonister, etter kjønn, alder og arbeidsintensitet
2016
AlderspensjonisterAlderspensjonister (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
62 år eller eldre
Alle intensitetsnivåer848 977408 245440 732100,0100,0100,0
Ingen694 620310 375384 24581,876,087,2
Lav46 61928 96217 6575,57,14,0
Høy23 95814 2909 6682,83,52,2
Full83 78054 61829 1629,913,46,6
62-66 år
Alle intensitetsnivåer91 75065 57526 175100,0100,0100,0
Ingen27 31720 1287 18929,830,727,5
Lav8 2536 0882 1659,09,38,3
Høy6 7174 8231 8947,37,47,2
Full49 46334 53614 92753,952,757,0
67-74 år
Alle intensitetsnivåer389 829191 751198 078100,0100,0100,0
Ingen313 081147 205165 87680,376,883,7
Lav30 36817 95512 4137,89,46,3
Høy15 1038 3106 7933,94,33,4
Full31 27718 28112 9968,09,56,6
75 år eller eldre
Alle intensitetsnivåer367 398150 919216 479100,0100,0100,0
Ingen354 222143 042211 18096,494,897,6
Lav7 9984 9193 0792,23,31,4
Høy2 1381 1579810,60,80,5
Full3 0401 8011 2390,81,20,6

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over personer som er alderspensjonister i henhold til regelverket for alderspensjon fra Folketrygden. Det er sentralt i statistikken å beskrive alderspensjonister etter ulike kjennetegn, samt å beskrive deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Bosatt person. Statistikken omfatter personer som ifølge Det sentrale folkeregister var i Norge per 31. desember. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge og hvor de skal ha adresse, går frem av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med senere endringer) og forskrifter til denne fra 1994. Totalt antall personer bosatte i et område kalles også for folkemengden.

Kjennemerkene bosted, kjønn, og alder er hentet fra Det sentrale folkeregisteret. Informasjon om bosted og alder er ved utgangen av statistikkåret.

Alderspensjon gjennom folketrygden skal sikre inntekt til livsopphold i alderdommen, samt gi mulighet for gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Utbetalingen av alderspensjon avhenger av inntekten gjennom livet og hvor mange år man har bodd i Norge. Samtidig er alle sikret et minste pensjonsnivå selv om man ikke har vært yrkesaktiv. Etter innføringen av pensjonsreformen 1.1.2011 gjelder ulike regelverk for forskjellige årskull. For mer informasjon om regelverk for alderspensjon, se https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon.

Alderspensjonister er personer med et positivt vedtak om og utbetaling av alderspensjon fra folketrygden i minst en måned i løpet av året. De aller fleste tabellene i statistikken omfatter kun alderspensjonister som er bosatte (se egen definisjon). I to tabeller telles også alderspensjonister som ikke er bosatte, og da skilles det mellom bosatte og ikke-bosatte. Personer som mottar alderspensjon fra andre ordninger som for eksempel tjenestepensjon i privat eller offentlig virksomhet, er bare regnet med dersom de også har positivt vedtak om alderspensjon fra folketrygden.

Nye alderspensjonister er personer som mottok alderspensjon i måned m i løpet av året, men som ikke mottok i måned m-1. I tilfeller der m representerer januar, vil m-1 representere desember foregående år.

Arbeidsintensitet er et mål på grad av sysselsetting som lønnstaker samtidig som man er alderspensjonist. Målet forutsetter at alderspensjon og sysselsetting som lønnstaker forekommer i samme måned, og er regnet ut som ‘antall måneder med alderspensjon og sysselsetting som lønnstaker / antall måneder med alderspensjon’. Resultatene vises som Ingen (ingen måneder der begge forhold inntreffer), Lav (sysselsatt i minst en, men under halvparten av månedene som alderspensjonist), Høy (sysselsatt i over halvparten, men ikke alle månedene som alderspensjonist) og Full (sysselsatt i alle månedene som alderspensjonist).

Sysselsatte lønnstakere er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid, med kompensasjon i form av lønn o.l, av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. I SSBs statistikker brukes betegnelsen lønnstaker synonymt med betegnelsen ansatt. Merk at selvstendig næringsdrivende dermed ikke fanges opp av målet på arbeidsintensitet i denne statistikken.

Se også Om statistikken under http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal

Pensjonsgrad viser alderspensjonisters uttaksgrad. Personer født etter 1943 og deler av årskullet født i 1943 har mulighet til å ta ut gradert eller deler av alderspensjonen. Man kan velge mellom 20, 40. 50. 60, 80 eller 100 prosent uttak av alderspensjon. I enkelte tabeller benyttes også en todeling av uttaksgraden mellom alderspensjonister med gradert alderspensjon og personer uten gradert alderspensjon. Uttaksgraden kan endres gjennom året. For alderspensjonister som har endret uttaksgrad velger vi den høyest registrerte uttaksgraden gjennom året i tabellene.

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel.

EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand inkluderer innvandrere med fødeland i: Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Sverige, Belgia, Bulgaria, Andorra, Estland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, Kroatia, Italia, Latvia, Malta, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Litauen, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Slovenia, Ungarn, Østerrike, Vatikanstaten, Slovakia, Tsjekkia, Canada, USA, Australia og New Zealand.

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa unntatt EU/EØS inkluderer innvandrere med fødeland i: Albania, Hviterussland, Moldova, Russland, Tyrkia, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Asia, Afrika, Amerika utenom USA og Canada og Oseania utenom Australia og New Zealand. Personer som var statsløse ved fødselen og med ukjent fødeland er også inkludert.

Standard klassifikasjoner

Utdanningsopplysningene gjelder per 1. oktober i statistikkåret. I denne statistikken benyttes en variant av standard for utdanningsgruppering, der høyeste fullførte utdanning er klassifisert på denne måten: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/843

Grunnlaget for denne klassifiseringen finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering:

http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/norsk-standard-for-utdanningsgruppering-2016

http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36

Fordeling på kommune følger kommuneliste pr. 31.12. i statistikkåret.

Standard for kommuneinndeling: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Det meste av statistikken publiseres på landsnivå, mens deler også publiseres for fylker og kommuner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig statistikk. Telleperiode er hele kalenderåret.

Publiseringstidspunkt: se Statistikkalenderen

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå blir langtidslagret og dokumentert.

Bakgrunn

Formål og historie

Alderspensjon fra folketrygden er en omfattende trygdeordning både når det gjelder antall personer som er omfattet og utgifter til ordningen. Formålet med statistikken er å gi en beskrivelse av personer som har fått utbetaling av alderspensjon fra folketrygden, samt enkelte kjennetegn knyttet til gradering av alderspensjon og kombinasjoner av alderspensjon og arbeid. Dette skal kunne følges over tid gjennom årlige publiseringer av statistikken. Et av formålene er også å dekke behovet for kommunetall over antall og andeler med alderspensjon.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er ulike departementer og direktorater, kommuner og fylkeskommuner, samt forsknings- og utredningsmiljøer. Allmenheten og mediene er også sentrale brukere av denne statistikken.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

NAVs statistikk om alderspensjon, https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Pensjon+-+statistikk

NAV publiserer kvartalsvis statistikk over antall personer som mottar alderspensjon. Denne statistikken viser hvor mange som mottok utbetaling av alderspensjon ved utgangen av hvert kvartal. Store deler av datagrunnlaget for denne statistikken er hentet fra NAV. Forskjeller i måleperiode vil føre noe avvik mellom NAVs statistikk og denne statistikken (se Definisjoner, Definisjoner av viktige begrep og variabler). I praksis vil SSBs statistikk omfatte flere alderspensjonister fordi vi teller alderspensjonister over hele året.

Alderspensjonister finnes også som gruppe i eksisterende inntektsstatistikk (tabell 09605 og 09607 i Statistikkbanken, https://www.ssb.no/statistikkbanken), der personer med inntekt fra alderspensjon over et helt år summeres.

For inntektsstatistikk, se Inntekt, http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk

Kildene som brukes til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er også grunnlaget for tabeller om kombinasjoner av alderspensjon og sysselsetting i denne statistikken. For mer om registerbasert sysselsetting, se Sysselsetting, registerbasert (http://www.ssb.no/regsys)

For statistikk om befolkningens utdanningsnivå, se Utdanning, (http://www.ssb.no/utdanning/nokkeltall/utdanning)

For statistikk om innvandrere, se Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, (http://www.ssb.no/innvbef/)

 

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Gjelder personer som er registrert med positivt vedtak og utbetaling av alderspensjon i løpet av et kalenderår. For størstedelen av statistikken er det også en betingelse om å være registrert bosatt ved utgangen av året. For avgrensning av bosatte i Norge, se «Definisjoner, Definisjon av viktige begrep og variabler»

Datakilder og utvalg

Data om trygd og pensjoner hentes fra NAV. Opplysningene er hentet fra NAVs saksbehandlingssystem PESYS. Se også informasjon hos NAV, https://www.nav.no/96141/om-statistikken-alderspensjon?kap=3

Datainnsamling, editering og beregninger

Se for øvrig Om statistikken, Produksjon, Datainnsamling, editeringer og beregninger for statistikker listet opp under Datakilder og utvalg.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Et av målene med statistikken over alderspensjonister er å gi statistikk med kombinasjoner av kjennetegn, samt for små geografiske områder. Statistikken skal ikke gi informasjon som kan føres tilbake til enkeltindivider. Av hensyn til personvernet er det derfor i mange tabeller nødvendig å sørge for at kombinasjoner av variabelverdier som bare forekommer en eller to ganger ikke skal kunne identifiseres i tabeller. I tabellmatriser er alle ett-tall og to-tall på det mest detaljerte nivået i hver erstattet med 0 eller 3. Tallene 0 og 3 forekommer også naturlig, og det skal ikke være mulig å se forskjell på de to typene 0 og 3. Erstatningene er gjort på en slik måte at de i minst mulig grad skal påvirke tallene som kan hentes ut på høyere aggregeringsnivå. Små avvik fra de opprinnelige tallene vil likevel forekomme. Disse avvikene vil i alminnelighet være svært små og vil ikke forringe nytteverdien av statistikken. Når samme tabell lages på grunnlag av to ulike matriser, vil også mindre avvik mellom tabellene kunne forekomme.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen små avvik fra opprinnelige tall kan forekomme på grunn av avrunding, se Konfidensialitet.

Opplysninger om sysselsetting er hentet fra a-ordningen. Kvaliteten på a-ordningen er god, med det vil likevel kunne være feil og mangler i dataene. For mer detaljer viser vi til avsnitt om feilkilder i Om statistikken for registerbasert sysselsettingsstatistikk: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys, eller Om statistikken for Antall arbeidsforhold: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal

 

Revisjon

Ikke relevant