234715
234715
nokkeltallsside
2017-03-21T08:00:00.000Z
Utdanning
no
Utdanning

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for utdanning

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Nøkkeltall for utdanning
Verdi Endring fra året før Endring fra 5 år før År
Befolkningens utdanningsnivå
Andel av befolkningen, 16 år og over, som har grunnskoleutdanning 26,5 -0,4 -2,1 2016
Andel av befolkningen, 16 år og over, som har videregående utdanning 37,8 -3,1 -4,5 2016
Andel av befolkningen, 16 år og over, som har høyere utdanning 32,9 0,7 3,8 2016
Barnehage
Antall barn i barnehage 282 649 -959 -88 2016
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,0 0,6 1,4 2016
Antall barnehager 5 980 -107 -489 2016
Grunnskole
Antall elever i grunnskolen 633 029 3 754 18 135 2017
Antall grunnskoler 2 848 -10 -109 2017
Antall private grunnskoler 244 6 59 2017
Videregående opplæring
Elever og lærlinger/lærekandidater 243 414 1 345 10 898 2016
Andel på yrkesfaglige utdanningsprogram, Vg1 50,0 -0,9 -3,3 2016
Andel fullført i løpet av 5 år . . . 2010-2015
Universiteter og høgskoler
Antall studenter i Norge og norske studenter i utlandet 288 989 5 874 38 533 2016
Andel studenter med 60 oppnådde studiepoeng og over 55,6 0,3 3,5 2015-2016
Andel studenter som ikke har fullført en grad i løpet av 8 år 34,1 -1,2 -8,8 2008

Befolkningens utdanningsnivå

utdanningsnivå

 • Andelen med grunnskole som har høyeste utdanning er 27 prosent, hele 19 prosentpoeng lavere enn for 30 år siden. Om lag 41 prosent har videregående utdanning, det samme som i 1985. Andelen med høyere utdanning har økt kraftig de siste 20 årene, fra 13 til 31 prosent.
 • Av personer med lang universitets- og høgskoleutdanning har 29 prosent utdanning innenfor fagfeltene naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant kvinner med kort høyere utdanning har hele 34 prosent fullført en utdanning innenfor helse-, sosial- og idrettsfag
 • Utdanningsnivået i befolkningen har økt jevnt i mange år. Nesten én av tre har nå høyere utdanning. Mer enn halvparten kvinner i alderen 25 til 39 år har høyere utdanning, og de er dermed den høyest utdannede aldersgruppen.

Barnehage

 • Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for barn i førskolealder. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober, har etter søknad rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Ved utgangen av 2016 var det totalt 282 600 barn i barnehage. Dekningsgraden for 1-5 åringer var 91 prosent i 2016. Sammenlignet med år 2000 har dekningsgraden for denne aldersgruppen steget med nesten 30 prosentpoeng. Siden 2010 har dekningsgraden for 1-5 åringer vært svakt økende.
 • I 2016 hadde 46 000 minoritetsspråklige barn plass i barnehage. Andelen minoritetsspråklige med barnehageplass i alderen 1-5 år var på 76 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2015.
 • Mens andelen foreldrebetaling i private barnehager på landsbasis har holdt seg stabilt på 16 prosent, har andelen offentlige tilskudd gått ned med 1 prosentpoeng det siste året. Offentlige tilskudd dekket dermed 86 prosent av de private barnehagenes bruttoutgifter i 2015.

Barnehagedekning

Grunnskole

Grunnskole

 • I Norge har barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring. Grunnskolen er for barn i alderen 6 til 15 år, og omfatter 1. til 10. årstrinn.
 • Det var 629 300 elever i grunnskolen høsten 2016. Det store flertallet av disse, 96 prosent, går i offentlige skoler. I 2016 var det i underkant av 2 900 grunnskoler, nesten 400 færre enn for ti år siden. Det blir færre grunnskoler totalt, men tallet på private skoler øker.
 • Elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2016 hadde i snitt 41,2 grunnskolepoeng av 60 mulige. Jentene oppnådde et snitt 4,4 grunnskolepoeng høyere enn guttene. Resultatene fra nasjonale prøver i 2016 viser at det er små forskjeller mellom kjønn. Men foreldrenes utdanningsnivå, innvandringsbakgrunn og hvor eleven bor gir forskjeller i resultatene.

Videregående opplæring

 • Videregående opplæring bygger på grunnskolen, og leder fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Som hovedregel tilsvarer det 3-årig opplæring i skole for studieforberedende utdanning og 4-årig opplæring for yrkesfaglig utdanning, med 2 år i skole og 2 år i bedrift.
 • Antall elever som tar studieforberedende utdanning har økt de siste årene. Samtidig har elevtallet på yrkesfaglige utdanningsprogram gått ned.
 • Av de 64 900 elevene som startet i Vg1 for første gang høsten 2011, fullførte 73 prosent med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Om lag 59 prosent av de som begynte på yrkesfaglige utdanningsprogram fullførte i løpet av fem år. Tilsvarende andel av de som begynte på studieforberedende var 86 prosent.
 • Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Høsten2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler.

Gjennomstrømming

Høyere utdanning

Høyere utdanning

 • Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende erfaring. En høyere utdanning kan lede fram til årsstudium, bachelorgrad, mastergrad, profesjonsstudium, yrkesutdanning, høgskolekandidatgrad og doktorgrad (PhD).
 • Høsten 2016 var det til sammen 289 000 studenter i høyere utdanning. Dette er nesten 6 000 flere enn høsten 2015. Av disse studerte 273 200 ved universitet og høgskoler i Norge, og 15 800 studenter fra Norge var i høyere utdanning i utlandet.
 • Kvinner utgjorde 60 prosent av studentene i høyere utdanning i 2016, og denne kvinneandelen har vært tilnærmet uforandret de siste 15 årene.
 • Blant 15 760 gradsstudenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet høsten 2016, var over 70 prosent av studentene i Storbritannia, Danmark, USA, Polen og Ungarn.
 • Totalt ble det fullført 46 700 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2015/16. Kvinner fullførte 61 prosent av disse, mens like mange menn som kvinner sto bak 1 370 avlagte doktorgrader.