122055
122055
Nesten like mange innvandrere fra Polen som innbyggere i Kristiansand
statistikk
2014-04-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunnBefolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2014

Innhold

Nesten like mange innvandrere fra Polen som innbyggere i Kristiansand

Ved siste årsskiftet var det 633 100 innvandrere og 126 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Disse har bakgrunn fra 221 ulike land og selvstyrte områder. Innvandrere fra Polen er den klart største innvandrergruppen i landet.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
  2014
  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt 759 185 633 110 126 075 14,9
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 331 590 307 188 24 402 6,5
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 427 595 325 922 101 673 8,4
         
Norden unntatt Norge 75 315 70 282 5 033 1,5
Vest-Europa unntatt Norden 72 309 67 098 5 211 1,4
EU-land i Øst-Europa 171 406 157 728 13 678 3,4
Øst-Europa unntatt EU-land 65 160 52 071 13 089 1,3
Afrika 97 152 74 283 22 869 1,9
Asia med Tyrkia 242 699 179 785 62 914 4,8
Nord-Amerika 10 438 10 018 420 0,2
Sør- og Mellom-Amerika 22 656 19 853 2 803 0,4
Oseania 2 050 1 992 58 0,0
Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn
Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2014
Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunnFigur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2014

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 48 700 i 2013. Dette er den laveste prosentvise tilveksten siden 2006. Innvandrere stod for 12 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2014, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde i overkant av 2 prosent av alle bosatte i landet.

Tilveksten størst blant polakker

Som i fjor var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 7 300 flere bosatte i løpet av 2013. Blant de 633 100 innvandrerne som var bosatt her i landet per 1. januar 2014 stod polakkene for 13 prosent. Dette tilsvarer 84 000 personer. Det er dermed nesten like mange polske innvandrere i landet som det er innbyggere i Kristiansand kommune.

Den nest største gruppen innvandrere er svensker, med 36 400 bosatte. Det var omtrent like mange svenske innvandrere i Norge som det var bosatt i Haugesund kommune per 1. januar 2014.

Det har vært en betydelig tilvekst av innvandrere fra Litauen i løpet av 2014, med 4 300 flere bosatte. Innvandrere fra Litauen utgjør den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 33 000 personer.

Barn av innvandrere: Flest med pakistansk bakgrunn

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 9 000 personer i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne gruppen var det fortsatt flest som hadde foreldre fra Pakistan, i alt 15 600. Det var 9 800 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 200 som hadde foreldre fra Irak.

Denne gruppen består av svært mange unge. Hele 72 prosent var yngre enn 16 år per 1. januar 2014, og kun 6 prosent var 30 år eller eldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 18 prosent av alle barn født i Norge i 2013.

Klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden - både relativt og absolutt. Det var bosatt 151 700 innvandrere og 45 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2014. Det er 31 prosent av folketallet i hovedstaden. Som i de foregående årene følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 26 og 24 prosent.

På landsbasis er gjennomsnittet for andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre samlet 15 prosent. Samtlige av Oslos bydeler ligger over dette gjennomsnittet, om vi holder Marka utenom. Bydelene med høyest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, der andelen med innvandrerbakgrunn var rett over 50 prosent. Lavest andel fant man i bydelene Nordstrand, med 16 prosent, samt Ullern, Vestre- og Nordre Aker, med 17 prosent hver.