208121
208121
Nesten 100 000 med polsk bakgrunn
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunnBefolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2015

Innhold

Nesten 100 000 med polsk bakgrunn

Ved inngangen til 2015 var det 669 400 innvandrere og 135 600 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Med nær 100 000 personer er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen den desidert største gruppen med innvandrerbakgrunn i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2015
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt 804 963 669 380 135 583 15,6
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 355 128 327 060 28 068 6,9
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 449 835 342 320 107 515 8,7
 
EU28/EØS-land 342 333 314 762 27 571 6,6
Europeiske land utenom EU28/EØS-land 68 080 54 061 14 019 1,3
Afrika 104 635 79 931 24 704 2,0
Asia med Tyrkia 253 483 187 649 65 834 4,9
Nord-Amerika 10 560 10 130 430 0,2
Sør- og Mellom-Amerika 23 738 20 776 2 962 0,5
Oseania 2 134 2 071 63 0,0
Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn
Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. De ti største gruppene per 01.01.2015. Absolutte tall
Figur 3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2015
Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunnFigur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. De ti største gruppene per 01.01.2015. Absolutte tallFigur 3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2015

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 45 800 i 2014. Det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2006. Innvandrere stod for 13 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2015, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2,6 prosent. De har bakgrunn fra 222 land og selvstyrte områder. Til sammenligning utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre henholdsvis 12 prosent og 2,5 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2014.

Flest innvandrere fra Polen

Innvandrere fra Polen er fortsatt den klart største gruppen her i landet, med 91 000 personer. I løpet av 2014 ble det 7 000 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen. Polakkene utgjør nå nesten 14 prosent av innvandrerne.

Den nest største gruppen innvandrere er fortsatt svensker, med 36 900 bosatte, men like bak følger innvandrere fra Litauen. Totalt er det nå 35 900 innvandrere fra Litauen, 3 000 flere enn ved forrige årsskifte.

Flest barn av innvandrere med pakistansk bakgrunn

Det ble 9 500 flere norskfødte med innvandrerforeldre i løpet av 2014. Prosentvis økte denne gruppen mer enn innvandrerne og ved årsskiftet utgjorde den 135 600 bosatte. Det er fortsatt flest som har foreldre og besteforeldre fra Pakistan, i alt 16 000. Det var 10 300 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 700 som hadde foreldre fra Irak.

Denne gruppen består av svært mange unge, hele 72 prosent var yngre enn 16 år per 1. januar 2015.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 19 prosent av alle barn født i Norge i 2014, noe som er en liten økning fra 2013.

Hvis vi ser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre samlet, så er de klart fleste med bakgrunn fra Polen med 99 400 personer. Personer med innvandrerbakgrunn fra Litauen er nå den nest største gruppen med 39 300, mens innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Sverige har rykket ned til tredjeplass med 39 100.

Personer med innvandrerbakgrunn i alle kommuner

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden - både i relative og absolutte tall. Det var bosatt 158 800 innvandrere og 47 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2015. Det er 32 prosent av folketallet i hovedstaden. Som i de foregående årene følger Drammen kommune på andre plass med 27 prosent, mens Båtsfjord kommune i Finnmark fylke har overtatt tredjeplassen fra Lørenskog kommune. Hver fjerde innbygger i Båtsfjord er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Samtlige av Oslos femten bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 15,6 prosent. Bydelene med høyest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var Stovner, Søndre Nordstrand og Alna hvor andelen med innvandrerbakgrunn var over 50 prosent. Lavest andel fant man i Nordstrand med 16 prosent, Vestre- og Nordre Aker med 17 prosent hver, og bydel Ullern med 18 prosent.